13 Matching Annotations
 1. Mar 2023
  1. Ro

   برای قسمت Rounding برای ایکون ها. مقدار گردشدگی را میشه تعیین کرد.

  2. Lin

   اگر اون عکسه به صورت link باشه

  3. Butto

   اون عکسه میتونه به صورت button باشه

  4. Squ

   حالت square برای قسمت image

  5. Siz

   در مورد size اون پروفایل

  6. Text

   اگر می خواهی جای اون عکسه از text استفاده کنی

  7. Image

   در مورد قسمت image اگرمیخوای جای اون عکسه عکس بذاری: حتما حواست باشه برای عکس دلخواهت اون src قرار بدی. عکس باید aspect ratio به صورت 1:1 باشد. می تونی icon و text قرار بدی.

  8. Ico

   اگر میخوای تو اون قسمت عکسش از icon استفاده کنی

  9. Variant co

   استفاده کردن variant

  10. <b-list-gro

   جالبه میتونه داخل B-List-group ازش استفاده کنه

  11. <b-avatar

   اگر src بذاری میره عکسی که source براش تعیین کردی را ورمیداره میراه

  12. <b-avatar>

   اگر هیچ text و src نداشته باشه یک عکس profile ساده نشون میده

  13. <b-avatar variant="p

   می تونه فقط به صورت یک text باشه جالبه همین text اومده روی عکس profile