10 Matching Annotations
 1. May 2023
  1. header-tag="header"

   می تونی slot کنترل کنی

  2. overlay

   رو عکس میشه نوشت

  3. <b-card-img>.

   این <b-card-img> اینم یه component دیگس که برای عکس به کار می رود.

  4. img-top

   برای وقتی که می خوایم img بالا باشد img-top img-bottom img-left img-right

  5. .card-link class

   استایل برای لینک است

  6. <b-card-text>

   برای متن کارد از b-card-text است. من دیدم که چنتا b-card-text می تونیم بذاریم

  7. Card titles are adding via the title prop

   با title میتونی عنوان card را تعیین کنی

  8. no-body

   با no-body میتونی تعیین کنی که body نداشته باشه اگر no-body را true کنی دیگه title و sub-title دیگه کاری نکنه.

  9. img-src="http

   برای تعیین کردن source برای img است. برای alt گداشتن برای img

  10. <b-card> has no fixed width to start

   این برای هندل کردن width است نیازی به دیتا اول نیس مچ پیدا می کنه با parent