6 Matching Annotations
 1. Mar 2023
  1. ile - Will b

   فک می کنم موقعی که file را میندازیم

  2. By adding t

   برای Directory

  3. Dra

   بحث Drag و Drop را اینجا میشه تعیین کرد که باشه یا نباشه

  4. Lim

   فایل type های را میتونی محدود کنی

  5. browse-text

   اسمی که روی دکمه انتخاب است

  6. ingl

   تک فایله به صورت Default است