2 Matching Annotations
 1. Feb 2023
  1. append s

   با این slot میتونی قسمت دلخواهتا برای اضافه تعیین کنی

  2. In

   خیلی راحت میشه چنتا دکمه یا Label را بهم چسبوند