1 Matching Annotations
  1. Nov 2023
    1. Dzięki ekspresji w prążkowiu podtyp M4 wykazał kontrolę regulacyjną funkcji za pośrednictwem dopaminy w tym regionie.

      Receptor M4 reguluje dopaminę w prążkowiu