3 Matching Annotations
 1. Jan 2023
 2. Dec 2022
  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Stobaeus

   Stobaeus of Stobi in Macedonia Salutaris, fl. 5th C AD

   aka Joannes Stobaeus, Ἰωάννης ὁ Στοβαῖος, Ioannis Stobaei, Iōannou Stobaiou, Ioannis Stobæi

 3. Dec 2016