3 Matching Annotations
 1. Oct 2022
  1. Skatten på arbete sänks med inriktning på låg- och medelinkomsttagare, liksom skatten på pension. För att stötta hushållen ytterligare sänks skatten på sparande. Hushållen kompenseras för de höga elpriserna och drivmedelspriserna sänks kraftigt, bland annat genom att reduktionsplikten sänks till EU:s miniminivå.

   Den sista meningen är den enda som förklaras. Hur ska de förstnämnda sänkta skatterna kompenseras? Med andra ord, hur ska staten tjäna in pengar på skattesänkningarna?

   Dessutom, reduktionspliktens sänkning är oerhört farlig ur klimatperspektiv.

   Inget nämns om transporter.

  1. Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till den tillträdande regeringens programförklaring. – Jag känner mig både besviken och djupt oroad. Utifrån vad som hittills framkommer så verkar det vara väldigt tunt med politik som tar itu med miljöproblemen. Istället riskerar problemen att förvärras med de åtgärder som läggs fram, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. Enligt programförklaringen ska miljöprövningen av vattenkraft pausas. – Det är oansvarigt. Omprövningen av den svenska vattenkraften genomförs för att förse kraftverken med moderna miljövillkor, det är ett måste för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om skydd av biologisk mångfald och EU:s vattendirektiv. Sverige har vid upprepade tillfällen fått kritik från EU-kommissionen i frågan, säger Karin Lexén.
  2. Men förutom elektrifieringen nämns inget om transporter som står för en stor del av Sveriges nationella utsläpp, cirka en tredjedel. Det brukar lyftas fram som ett nyckelområde när klimatmål ska nås. – Jag är väldigt förvånad att transporter inte får ett enda ord i avtalet och närmast bestört över att det inte är ett av de sju prioriterade områden som lyftes fram, säger Mattias Goldmann, klimatexpert och en av grundarna till 2030-sekretariatet.