3 Matching Annotations
 1. Nov 2023
  1. Rola acetylocholiny w kodowaniu i pobieraniuAcetylocholina jest uwalniana podczas ekspozycji na nowość, a wyższe poziomy acetylocholiny zwiększają szeroki wachlarz procesów zorientowanych na nowość, takich jak eksploracja i plastyczność synaptyczna, omówione w (Easton i in. 2012a; Hasselmo 2012; Lever i in. 2006; Poulter i in. 2018).Podanie skopolaminy do kory okołęchowej upośledza pamięć rozpoznawania obiektów, gdy jest podawana podczas kodowania, ale nie podczas pobierania (Warburton i in. 2003).To upośledzenie kodowania, ale nie pobierania, jest częstym wynikiem podawania skopolaminy w innych domenach, takich jak pamięć przestrzenna zależna od hipokampa (Deiana i in. 2011; Easton i in. 2012a) i znajduje się obok obserwacji roli acetylocholiny w interferencji (Winters i in. 2007).Kiedy bodźce zakłócające są prezentowane w obecności podania skopolaminy, następuje zaskakująca poprawa pamięci rozpoznawania obiektów (Winters i in. 2006).Efekt ten przypisuje się udziałowi acetylocholiny w kodowaniu wszystkich informacji o obiekcie.Jeśli skopolamina jest podawana w momencie prezentacji tych bodźców zakłócających, nie będą one dobrze zakodowane i będą miały mniejszy wpływ zakłócający na bodźce eksperymentalne, co oznacza, że te bodźce eksperymentalne zostaną lepiej zapamiętane.Takie modele wyjaśniają, że w każdym zadaniu, w którym może wystąpić proaktywna interferencja, acetylocholina jest ważna, aby pomóc w kodowaniu nowych informacji pomimo zakłóceń.

   Acetylocholiny w kodowaniu nowych informacji, pomimo zakłóceń - Nowe czy nie nowe?

 2. Mar 2023
  1. Główna myśl tekstu:

   Publiczna propaganda czasu wolnego powinna polegać [...] [na] stworzeniu przez państwo ogólnych warunków do wypoczynku, czyli na odpowiednim zorganizowaniu świata wokół nas, najlepiej tak, by wypoczynek mógł mieć, przynajmniej czasami i dla chętnych, wymiar wspólnotowy.

   Tekst przedstawia problem braku odpowiedniego przeżywania czasu wolnego, naskórkowo omawia jego przyczyny i lakonicznie, przy pomocy banałów, przedstawia potencjalne rozwiązania.

   Problem: nie potrafimy odpoczywać.

   Przyczyna: zaniedbania systemowe, kapitalizm.

   Wypoczynek jest wyzwaniem. Kapitalizm (system) mu nie sprzyja. Dodatkową przyczyną jest „huczenie świata”, a więc przebodźcowanie i ciągłe skupienie na powiadomieniach, przede wszystkim tych z mediów społecznościowych.

   Rozwiązanie: działania systemowe, wynikające z narzuconych odgórnie ograniczeń (indywidualne praktyki są doraźne i mają mniejsze znaczenie). Wśród tych działań systemowych są: wspólnotowe zaangażowanie, wyższa edukacja, infrastruktura kulturalno-sportowa (obiekty), infrastruktura komunikacyjna (dojazd), zieleń.

  1. Oznacza ono, że jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie.

   Zob. wypowiedź Mariusza Książka na temat zadaniowego charakteru pracy:

   Z jednej strony mamy starą zasadę – że jeśli jest tryb zadaniowy i czynności są zrobione, to po co ktoś ma nabijać godziny, skoro wszystko zrobił. Ale ja mam z tyłu głowy takie przekonanie, że nawet jeśli mamy zaplanowane czynności do wykonania, to w miarę ich robienia mogą pojawiać się inne czynności, które nie były wcześniej brane pod uwagę. Wszystkiego nie przewidzimy i prawie na bank urodzą się nowe rzeczy. Stąd w moim odczuciu ograniczanie czasu pracy do niezbędnych zadań nie zawsze się sprawdza.

   https://hyp.is/V-m0kLg7Ee2PgKfHBBnVlg/krytykapolityczna.pl/kraj/praca-zdalna-niechetni-pracodawcy/