51 Matching Annotations
 1. May 2020
 2. Feb 2019
  1. na empresa as condicións de traballo previstas no convenio colectivo aplicable, sea de este sector ou da empresa, que afectan as seguintes materias:A) Xornada de traballo.B) Horario e a distribución do tempo de traballo.C) Réximen de traballo a turnos.D) Sistema de remuneración e cuantía salarial.E) Sistema de traballo e rendemento.F) Funcións, cando excedan dos límites que para a movilidade funcional prevé o artigo 39 do ET.G) Melloras voluntarias de acción protectora da Seguridade Social.Entendese que concurren causas económicas, cando dos resultados da empresa desprendese unha situación económi-ca negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales ou previstas, ou a disminución persistente do seu nivel de ingresos ou ventas. En todo caso, entenderase que a disminución é persistente do seu nivel de ingreses ou ventas. En todo caso, entenderase que a disminución e persistente si se producise durante dous trimestres consecutivos.Entendese que concurren causas técnicas cando se produzcan cambios, entre outros, no ámbito dos medios ou instru-mentos de producción: causas organizativas cando se produzan cambios, entre outros, no ámbito dos sistemas e métodos de traballo do personal ou na forma de organizar a producción e causas productivas cando se produzan cambios, entre outros, na demanda dos productos ou servicios que a empresa pretende colocar no mercado.
  2. Artigo 34.–Cláusula de descolgue.Os convenios colectivos regulados pola Lei do Estatuto dos Traballadores obligan a todos os empresarios e traballado-res incluídos dentro do seu ámbito de aplicación e durante todo o seu tempo de vixencia.Sen perxuício do anterior, cando concurran causas económicas, técnicas, organizativas ou de producción, por acuerdo entre a empresa e os representantes dos traballadores lexitimados para negociar un convenio colectivo conforme ó previsto no artigo 87.1 do ET, poderase proceder, previo desarrollo dun periodo de consultas nos térmos do artigo 41.4, a inaplicar
  3. Artigo 28.–Prazo de preaviso.Os prazos de preaviso nos casos de cesamento voluntario dos traballadores serán os seguintes: xefe de recepción, Xefe de administración, encargado do economato e adega, eccargado de traballo, xefe de Cociña, 1.º conserxe de dia, encargado xeral ou gobernanta, Xefes de restaurante ou sala, cafés- bares, bares americanos, salas de festa: 30 días.Resto do persoal: 20 días

   preaviso de 30 ou 20 días según responsabilidade

  4. Artigo 26.–Póliza de seguro de accidentes.As empresas contratarán, para todo persoal afectado por este convenio, un seguro de accidentes durante a prestación do traballo ou “in itinere”, de morte ou invalidez permanente dos graos de total, absoluta ou grande invalidez, pola cantida-de de 24.000 € para cada un dos casos mencionados anteriormente.Artigo 27.–Póliza colectiva de seguro de vida.As empresas afectadas por este convenio, virán obligadas a suscribir unha póliza colectiva de seguro de vida en favor dos seus traballadores, por valor de 12.000 €.Esta póliza cubrirá toda-las circunstancias do falecemento do traballador salvo a morte por suicidio.
  5. Artigo 24.–Enfermidade.No caso de incapacidade temporal derivada de enfermidade común ou accidente non laboral, computada en periodos anuales, na primeira baixa percibirase o 100% do salario desde o primeiro día de baixa.Igualmente, se aboará o 100% do salario desde o primeiro día da baixa, cando esta sexa superior a 10 días.Estas prestacións manteranse por un período máximo de 12 meses.Na segunda e sucesivas baixas, caso de producirse e ser inferiores a 11 días, non serán aboados ós tres primeiros días da baixa. A partir do carto día se aboará o 100% do salario.No caso de accidente de traballo, a baixa aboarase co 100% do salario desde o primeiro día durante 12 meses.Asemade os períodos de enfermidade ou accidente de traballo non se terán en conta para deduci-lo período de vacacións
  6. Artigo 22.–Permisos retribuídos.Sin perda de retribución ningunha, as empresas, sin aviso previo para os apartados 2, 3, 7 e 8, que a continuación se expoñen, e con un preaviso mínimo de 7 días para os restantes apartados por parte do traballador, con xustificación, concederanse licencias nos casos seguintes e coa seguinte duración que se dí a continuación:1.–Matrimonio do traballador: 16 días.2.–Enfermidade grave, hospitalización, accidente, intervención cirúrxica, morte do cónxuxe, pais, fillos ou familiares ata 2.º grao de consanguinidade ou afinidade: 4 días.3.–Por nacemento de filla ou fillo, adopción ou acoximento: 4 días.4.–Voda de fillos, irmáns, bautizos, e primerias comunións: 1 día, se é dentro da provincia, e 3 días se é fóra dela.5.–Traslado de enderezo habitual: 1 día.6.–Libre disposición, non acumulable vacacións: 2 días.7.–Polo tempo necesario e con xustificación do mesmo, naqueles casos nos que sexa precisa a asistencia médica do traballador/a por parte dun especialista da Seguridade Social e coincida o horario de consulta coa sua xornada de traballo, debendo estar prescrita a devandita consulta polo facultativo de medicina xeral, estando obrigado o traballador/a a xustificar diante da empresa a devandita prescripción.8.–Os traballadores afectados polo presente convenio terán dereito a acompañar ó consultorio, tanto da Seguridade Social coma de Centro de Saude privada aos fillos/as menores de 12 anos polo tempo indispensable da consulta, debendo en calquera caso aportar á empresa o xustificante médico de dita asistencia, no que se fará constar a hora de entrada e de saída. Este dereito sólo poderá ser exercido ata un máximo de 12 horas anuais.9.–As traballadoras embarazadas, poderán ausentarse do traballo polo tempo preciso para a realización de exámenes prenatais e técnicas de preparación ó parto, sempre que xustifiquen a imposibilidade de asistir a ditas probas fora do horario de traballo.10.–As traballadoras por lactancia do fillo menor de nove meses, terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións. A muller, pola súa vontade, poderá sustituir este dereito pola reducción da xornada normal en unha hora coa mesma finalidade. Este permiso poderá ser disfrutado indistintamente polo pai ou pola nai no caso de que ámbolos dous traballen.A traballadora poderá optar por acumular este permiso de lactancia nun período de 15 días.

   hospitalización familiar: 4 mudanza:1 libre disposición:2

  7. Artigo 19.–Porcentaxe de fixos nas empresas.Establecese como obligatorio nas empresas a seguinte porcentaxe de traballadores que deberán estar contratados como fixos naquelas, sempre e cando na empresa na que os traballadores no que exercen habitualmente a sua actividade laboral esté aberto ao público un ano:* Empresas de 1 a 5 traballadores: un traballador fixo.
  8. b) Contrato por esixencias circunstanciais do mercado, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos:Para este tipo de contrato acordase que terá unha duración máxima de 12 meses nun período de 18 meses
  9. a) Contrato de Formación:Incorpórase ó texto do convenio ó disposto nesta materia no Acordo Laboral Estatal da Hostalería (ALEH). En canto a su retribución acordase que durante tódala duración deste contrato, aboarase ó traballador contratado desta maneira o 85% do salario fixado no convenio para o posto de traballo obxeto da contratación

   Contrato de formación 85%

  10. Artigo 16.–Día da patrona.Os días 29 e 30 de Xullo, consideraranse festivos, para os efectos laborais, con opción por parte da empresa, para poder sustituilo por pagamento metálico ou compensar con outra data, basándonos na carga de traballo, co fin de mantene-lo normal funcionamento da mesma; a sustitución en metálico será a que corresponda ó traballador polo seu salario garantido maila antigüidade dunha xornada normal
  11. Artigo 15.–Calendario laboral.As empresas e establecementos regulados polo presente convenio deberán contar cun calendario laboral no que figuren as quendas de traballo, descansos semanais, quendas de vacacións para cada traballador e festas anuais.Este calendario laboral será realizado pola representación da empresa e os representantes dos traballadores, tendo que quedar fixado antes do 31 de decembro do ano anterior ó que se trate das vacacións, salvo os traballadores que as disfruten nos meses de xaneiro e febreiro que se fixarán dous meses antes o seu disfrute. Mentras que os descansos semanais e demais serán realizados de forma mensual, sendo este calendario susceptible de cambios por necesidades imperiosas da empresa ou por cambios previamente consensuados entre os propios compañeiros de traballo. Permitiránse cambios de quenda previamente consensuados entre as persoas traballadoras que se comunicarán con 24 horas de antelación.Se establece un banco de horas trimestral dun máximo de 42 horas que se poderá distribuir de forma irregular ó longo deste periodo, debendo preavisar o empresario ao traballador con cinco días de antelación.Os empresarios deberán facer unha copia, asinada convenientemente polas representacións respectivas, expoñendoo nun lugar visible do centro de traballo, para coñecemento de tódolos traballadores, así como copia ós representantes.
  12. A empresa establecerá un sistema de control e rexistro horario onde se establecerá a hora de entrada e saída diaria, que quedará a disposición e entrega do traballador e/ou a representación dos traballadores cando o soliciten.
  13. As horas traballadas durante o período comprendido entre as 10 da noite e as 12 da noite, terán unha retribución específica incrementada nun 1% sobre o salario base, asimismo as horas traballadas entre as 12 da noite e as 6 da mañan, terán unha retribución específica incrementada nun 25% sobre o salario base, salvo que o salario se establecese atendendo a que o traballo sexa nocturno pola súa natureza ou cando exista acordo entre a empresa e o traballador sobre este concepto, ou se acordase a compensación de este traballo por descansos. A xornada dos traballadores nocturnos non poderá exceder de 8 horas diarias de promedio nun período de 15 días. Os traballadores menores de idade non poderán traballar xornadas de máis de 8 horas de traballo efectivo e non poderán realizar traballo nocturno
  14. En xornadas de traballo de 5 horas ou máis establécese un descanso de 15 minutos que non terá consideración de traballo efectivo.

   5h -> 15mins

  15. día e medio ininterrompido de descanso semanal, si a sua xornada e continuada. No caso dos traballadores que realicen a sua labor en xornada partida, o descanso será de dous días, sendo o seu disfrute en una xornada minima de 1 dia e medio ininterrumpido ou de dous días ininterrumpidos a conveniencia do traballador, sempre que as necesidades do servizo o permitan. No caso dos traballadores menores de idade o descanso será de dous días ininterrumpidos. Será xornada, continuada nos departamentos de recepción, conserxería, telé-fonos, pisos, lencería, administración e contabilidade, sempre en centros de traballo de máis de 50 traballadores

   descanso semanal, 1.5 para continua, 2 para partida (1.5 ininterrumpido)

  16. Artigo 14.–Xornada laboral.A duración máxima da xornada de traballo será de 1.792 horas anuais de traballo efectivo, distribuídas en 40 horas semanais de promedio

   Duración máxima da xornada laboral de 1792 horas anuais

  17. Artigo 13.–Vacacións.Tódolos traballadores terán dereito a 30 días naturais de vacacións anuais, podéndose gozar en bloque ou fraccionadas (en períodos minimos de 7 días cada un).O período ou períodos do seu disfrute, así como a decisión de gozalas en un período ou máis, fixarase de mutuo acordo entre a empresa e o traballador. Calquera das dúas partes poderá requerir a presenza dos representantes. O acordo acada-do se comunicará á representación dos traballadores a efectos de control e garantía dun sistema equitativo e igualitario. A empresa poderá negociar coa representación dos traballadores un sistema de asignación colectiva de vacacións.No caso de desacordo entre as partes, a xurisdicción competente fixará a data que para o seu disfrute corresponda e a sua decisión será irrecorrible.Con independencia das vacacións, os traballadores gozarán dos días non laborais legalmente establecidos.

   Vacacións 30 días naturais, ET Mínimo 7 días consecutivos

  18. Artigo 11.–Horas extraordinarias.Cada hora de traballo que se realice sobre a duración máxima da semana ordinaria de traballo aboarase cun incremen-to que nunca será inferior ó 25% sobre o salario que corresponda a cada hora ordinaria, podendo compensarse en tempo de descanso, neste caso, cada hora de traballo equivalerá a unha hora E quince minutos de descanso, sendo a opción de cobrala ou descansala, decisión da empresa en función da carga de traballo e das previsións laborais da mesma. As horas extraordinarias realizadas e que se compensen por descanso, deberán ser compensadas dentro dos 4 meses seguintes a sua realización.A efectos do cómputo de horas extraordinarias, a xornada de cada traballador rexistrarase diariamente, e totalizarase no período fixado para o abono das retribucións, entregando copia do resumen ao traballador e o recibo correspondente.

   Incremento de 25% das horas extra, ben en tempo, ben en nómina

  19. No caso de prórroga por un ano, efectuarase un aumento salarial equivalente ó incremento do IPC
  20. As gratificacións extraordinarias serán tres:Nadal, xullo e setembro que se aboarán a razón de salario garantido, incrementado coa antigüidade consolidada, manutención e aloxamento no seu caso respectivo.O abono destas pagas realizarase antes do día 15 do mes correspondente a cada paga, aínda que poderán ser prorra-teadas nas doce mensualidades a elección da empresa.
  21. Artigo 8.–Antigüidade.A partir do 1 de xaneiro de 1999, este incluido, quedou abolido este concepto, sin que desde enton se houbesen reportado novos dereitos polo mesmo.Non obstante, os traballadores que tiveran xerado antes de dita data contías en concepto de antigüidade manterán a cantidade consolidada na devandita data. Dita contía reflictirase na nómina como complemento “ad personam” baixo o concepto de “antigüidade consolidada”, non sendo compensable ni absorbible.A cantidade consolidada de esa forma, sofrirá un incremento anual igual ao que experimente ó Indice de Prezos ó Consumo, durante a vixencia do presente convenio
  22. Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da manutención e aloxamento, este dereito será, durante o ano 2016 a 53,15 e 15,05 € mensuais, respectivamente, os salarios garantidos que figuran nas taboas citadas, sempre e cando non fagan uso de tal dereito, aumentando estas cantidades durante os anos 2017 e 2018 nas mesmas contías cós salarios.A tódolos efectos entenderanse como salarios reais os garantidos establecidos nas táboas salariais anexas, incremen-tados co importe de aloxamento, manutención e antigüidade consolidada, en cada caso
  23. Artigo 4.–Vixencia, duración e prórroga. Ultraactividade.O presente convenio entrará en vigor o día 1 de Xaneiro do 2016, independentemente da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Terá unha duración de tres anos, ata o día 31 de decembro do ano 2018. En calquera caso o Convenio manterá a súa vixencia 24 meses máis do que estableza a normativa legal vixente de aplicación.
  1. Artigo 12.–Servicios extraordinarios.O persoal alleo á empresa que realice servicios extraordinarios percibirá as seguintes retribucións durante o ano 2018 PENDENTE DE REVISIÓN CO IPC DE 2018.Persoal de cociña: * Xefe de Cociña: 100,60 euros por servicio. * Cociñeiro: 77,98.Persoal de comedor: * Xefe de comedor: 98,74 euros por servicio. * Camareiro: 77,98. * Axudante: 77,98.Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá por iso a cantidade de 6,04 euros durante o ano 2018 PENDENTE DE REVISIÓN CO IPC DE 2018.O servicio corrente de restaurante ou limoada será retribuído con 2,44 euros de soldo inicial e tanto por cento corres-pondente garantido de 53,38 euros diarios durante o ano 2018 PENDENTE DE REVISIÓN CO IPC DE 2018.Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán un aumento do 15% correspondente, e sendo a cargo da empresa os portes de desplazamento, manutención e aloxamento a que houbere lugar
  2. Axudante/a de camareiro1023,06
  3. Camareiro/a1053,761074,84
  4. SECCIÓN 7ª TABERNAS QUE NON SERVEN COMIDAS
  5. Axudante/a de camareiro1140,501103,371076,781163,311125,431098,32
  6. Camareiro/a1165,181119,251090,951188,481141,641112,77
  7. Xefe/a de restaurante ou sala1209,481154,651106,831233,671177,751128,96
  8. Axudante de cociña1062,671053,761053,761083,931074,841074,84
  9. Cociñeiro/a1113,951063,231053,761136,231084,501074,84
  10. 3 TAZAS2 TAZAS1TAZA3 TAZAS2 TAZAS1TAZA
  11. SECCIÓN 5ª CAFETERIA
  12. 1163,451186,72Conductor/a equipo cateringPreparador/a restauración modernaAxudante/a de camareiro
  13. 1207,701231,85Camareiro/a
  14. Xefe/a de restaurante ou sala1251,961277,00
  15. Axudante de cociña1077,711099,26
  16. Axudante de cociña1062,671039,661025,481016,631016,631083,931060,461045,991036,971036,97
  17. Cociñeiro/a1207,701231,85
  18. Xefe/a de cociña1340,411367,22
  19. CATERING
  20. Axudante/a de camareiro1062,671039,661025,481025,481025,481083,931060,461045,991045,991045,99
  21. Camareiro/a1140,501082,311052,071041,381039,661163,311103,961073,111062,211060,46
  22. Xefe/a de restaurante ou sala1224,981115,501076,781051,671051,671249,481137,811098,321072,711072,71
  23. SECCIÓN 3ª RESTAURANTES CASAS DE COMIDAS E TABERNAS QUE SERVEN COMIDAS
  24. LUXOPRIMEIRASEGUNDATERCEIRACUARTA
  25. Xefe/a de cociña1224,981115,761067,961039,661039,661249,481138,071089,321060,461060,46
  26. táboas salariais dos anos 2017 e 2018 (quedando as táboas salariais do ano 2018 pendentes de revisión do IPC)
  27. Cociñeiro/a1113,951064,391027,181023,101023,101136,231085,681047,721043,561043,56