5 Matching Annotations
 1. Aug 2022
  1. Sellock là keo khóa ốc còn được gọi là keo khóa ren, keo khóa định vị bạc đạn có khả năng khóa ren và lấp đầy khoảng trống, ngăn ngừa ăn mòn và rò rỉ, lý tưởng để khóa ren các vít nhỏ khỏi bị lỏng khi rung.
 2. Mar 2021
  1. Aju ren gi tàng na lool.

   Le pèlerinage de cette année a été très pénible.

   aj+u (aj) gi -- pilgrimage to Mecca. 🕋

   ren ji -- current year; this year. 🗓

   gi -- the.

   tàng v. -- be hot 🥵; be cranky, be snappy 😡.

   na -- has been (?).

   lool adv. -- very, much, too much.