23 Matching Annotations
 1. Dec 2022
  1. nterne acceptatie bewerkstelligenMiddels de imbedding van mensenrechten in onze organisatie en interne trainingssessies,zorgen we ervoor dat alle betrokkenen in onze organisatie goed begrijpen wat een leefbaar loonof inkomen inhoud, en wat de urgentie is

   Vergroot begrijpelijkheid van leefbaar loon en de urgentie ervan bij alle betrokkenen

  2. Al in 2006 heeft Lidl zich met haar Code of Conduct uitgesproken voor eerlijke lonen en zetzich sindsdien in voor betere lonen, bijvoorbeeld door te kiezen voor Fairtrade gecertificeerdeproducten.

   sinds 2006 Code of Conduct voor eerlijke lonen

  3. Lidl erkent het als fundamenteel mensenrecht dat iedereen die werkt een eerlijk en adequaatinkomen ontvangt, waarmee zij kunnen voorzien in een menswaardige levensstandaard voorhenzelf en hun familie.

   Erkent belang eerlijk inkomen voor fundamenteel mensenrecht

  4. Om de implicaties van mensenrechten schendingen inonze productieketens beter te begrijpen, voeren wij in aanvulling op social audits jaarlijksdrie ‘Human Rights Impact Assessments’ uit. Deze zullen ook worden gepubliceerd

   Voert naast social audits jaarlijks 3 Human Rights Impact Assessments uit.

  5. Vanaf 2009-2019 hebben we samen met onze partner GIZ intensievefinancieringsprojecten uitgevoerd voor ongeveer 200 leveranciers in Bangladesh enChina, waarin milieu-, arbeids- en veiligheidsnormen werden gecommuniceerd. Ditstelde ons in staat de doelstellingen van de Greenpeace Detox-campagne te bereiken.Lidl heeft zich hier in 2014 aan verbonden. Om betere lange termijn verbeteringen voorveiligheid en brandbeveiliging te bereiken voor textielfabrikanten in Bangladesh, heeftLidl de internationale overeenkomst voor brand- en gebouwbescherming ondertekend,het zgn. ‚Bangladesh Accord on Fire and Building Safety‘. Daarnaast werken we ookaan de verbeteringen van het product om negatieve sociale en ecologische effectente verminderen: met onze cradle-to-cradle collectie hebben we volledig afbreekbaretextielproducten op de markt gebracht

   Concrete acties die afgelopen jaren zijn ondernomen om de doelstellingen van Greenpeace Detox-campagne te bereiken.

  6. Binnen ons non-food assortiment controleren wij regelmatig de naleving vanmensenrechten en voeren jaarlijks onafhankelijke amfori-BSCI-social audits uit bijalle producenten van onze eigenmerk producten in productielanden buiten Europa.De resultaten van deze audits worden altijd geëvalueerd en vormt de basis voor onzeinkoopbeslissing. Ook binnen dit deel van het assortiment communiceren wij onzeverwachtingen richting leveranciers. In ons beleid verwachten we dat kinder- endwangarbeid proactief wordt bestreden. Daarnaast zijn we binnen dit deel van hetassortiment ook betrokken bij verschillende projecten en initiatieven om de ecologischeen sociale uitdagingen aan te pakken, met name in de textielproductie: lage arbeids- enmilieucriteria, en een hoog verbruik van grondstoffen, chemicaliën, energie en water

   Voert onafhankelijke amfori-BSCI-social audits uit bij alle producten van eigenmerk producten.

  7. Zo voeren wijin de toeleveringsketen van ons food-artikelen social audits middels SEDEX uit om dearbeidsomstandigheden te controleren en op deze manier steeds verder te verbeteren.In het kader van vaak meerdaagse audits controleren onafhankelijke auditors ter plekkeof de voorschriften voor gezondheidsbescherming, de wettelijke arbeidstijden, dewerkgeversrechten en andere vereisten worden nageleefd. In onze leveringsketen voorgroenten en fruit werken we met GLOBALG.A.P GRASP samen. Door de evaluatie metexterne auditors hebben we inzichtelijk hoe onze leveranciers en telers scoren op basisvan sociale indicatoren

   Voert social audits middels SEDEX uit om arbeidsomstandigheden te controleren en te verbeteren.

  8. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen in samenwerking met maatschappelijke organisaties,deskundigen en andere bedrijven wij een structurele verbetering in de productieketensvan ons assortiment kunnen bereiken. Vandaar dat wij samen werken met relevantepartijen, en betrokken zijn bij diverse multi-stakeholder platforms. Lidl is bijvoorbeeld lidvan het RTRS-bestuur, een actief lid van het World Banana Forum, een van de oprichtersen nog steeds lid van het bestuur van de Sustainable Cocoa Board, zit in het technischadviescomité van GLOBALG.AP GRASP en is lid van werkgroepen binnen de BangladeshAgreement, de ACT Initiatief en de RSPO. Lidl streeft ernaar om vóór april 2021 actief teworden bij een derde Multi-Stakeholder Initiatief dat zich op een relevante manier inzetom de rechten van arbeiders te verbeteren in hoge risico productieketens

   Samenwerking met maatschappelijke organisaties voor structurele verbetering in de productketens.

  9. Om eventuele negatieve effecten aan te kunnen pakken en de naleving vanmensenrechten binnen onze toeleveringsketen te garanderen, is het belangrijk dat allepartijen betrokken zijn. Daarom willen we bij alle relevante medewerkers en zakelijkepartners bewustzijn creëren voor de door ons gedefinieerde hoge prioriteit thema’s. Deduurzaamheidsafdeling traint de inkopers op de door ons gedefinieerde hoge prioriteitthema‘s. Dit is een onderdeel van de jaarlijkse evaluatiecyclus van het assortiment enhiermee borgen we dat onze inkopers bewust zijn voor bestaande en potentiële riscio‘s opmilieu en mensenrechtenschendingen, en dat tevens alle duurzaamheidsdoelstellingenworden nageleefd.

   Lidl traint relevante medewerkers en zakelijke partners om bewustwording te creëren voor hoge prioriteit thema's van mensenrechten.

  10. Sociale risico‘sKinderarbeid: Werk door kinderen van de verplichte schoolleeftijd en ondergezondheidsbedreigende arbeidsomstandigheden.Dwangarbeid: Mensenhandel, dwang, bedreiging, inhouding van loon, opbouw vanschuldenlast (bijv. door hoge kosten bij bemiddeling van werk)Rechten van werknemers: Onvoldoende naleving van arbeidsrechten: onderbetaling,schade aan de gezondheid vanwege slechte arbeidsomstandigheden, beperking van devrijheid van vereniging, mensonwaardige werktijden, discriminatie, intimidatie ofmisbruik op de werkplek.Discriminatie: Misbruik of ongelijke behandeling op grond van geslacht, religie, etnische/ nationale afkomst, of seksuele geaardheid

   Identificeert risico's voor mens op basis van due diligence aanpak

  11. Binnen onze toeleveringsketen willen we eventuele risico’s systematisch identificeren.Hiervoor voeren we een uitgebreide en product overschrijdende risicoanalyseuit. We brengen in kaart wat de directe negatieve impact is van onze activiteitenop mensenrechten en houden daarbij ook rekening met de impact op het milieu,bijvoorbeeld op het gebied van watervervuiling of CO2-uitstoot. Een negatieve impact ophet milieu heeft mogelijk ook weer een negatieve invloed op mensenrechten. De analysevan risico’s in de toeleveringsketen bevat alle stappen; van grondstoffen tot de laatstefase van productie

   Risicoanalyse voor mensenrechtenschendingen

  12. Met onze aanpak garanderen wij dat het duurzaamheidsbeleid binnen onze organisatiestructureel wordt geïmplementeerd en nageleefd. Wij analyseren systematisch welkebestaande risico‘s voor de schending van mensenrechten of het milieu bestaan of in detoekomst kunnen ontstaan in onze bedrijfsprocessen en bij de productie van onze eigenmerkproducten. Aan de hand van deze analyses bepalen wij concrete maatregelen die denegatieve effecten van onze activiteiten tegen gaan, vermijden of verminderen

   Implementatie van Due Diligence aanpak door Lidl

  13. Daarnaast vormt onze Code of Conduct sinds 2006 de basis voor ons handelen ininterne processen en maakt deze deel uit van de overeenkomsten met onze directeleveranciers. Wij delen de verantwoordelijkheid met onze leveranciers om risico’s in deproductieketens aan te pakken. Vandaar dat wij onze zakelijke partners verplichten ookin hun toeleveringsketen passende maatregelen te treffen en de Code of Conduct ookdoor te voeren bij hun leveranciers.

   Lidl deelt verantwoordelijkheid met directe leveranciers

  14. Als toonaangevende supermarktorganisatie zien wij het als onze verantwoordelijkheid ommensenrechten en het milie te beschermen en eventuele negatieve risico’s op mens enmilieu te voorkomen, aan te pakken of te verminderen. De Lidl groep baseert zich in dedue diligence aanpak op alle internationaal erkende mensenrechtenverdragen en Lidl zalwereldwijd de volgende principes ondertekenen en respecteren

   Lidl erkent verantwoordelijkheid voor mensenrechten

  15. Om deze redenen werkt Lidl samen met overheden, andere bedrijven, leveranciers enmaatschappelijke organisaties. Hiermee dragen we actief bij aan de samenleving en eenduurzamere toekomst

   Lidl rapporteert samenwerkingsverbanden

  16. We voeren regelmatig risicoanalyses uit voor het volledige assortiment in onzetoeleveringsketen. De resultaten worden continu geëvalueerd en vanaf 2020gepubliceerd, daarnaast gaan wij jaarlijks het gesprek aan met onze stakeholders

   De supermarkt rapporteert ten minste eenmaal per jaar over de gesprekken die de operationele leiding voert over mensenrechten in productieketens

  17. Wij erkennen het respecteren en versterken vanmensenrechten als een fundamentele verplichtingvoor landen, bedrijven en individuen.

   Rapportage van Lidl beschrijft dat operationele leiding respect voor mensenrechten borgt

 2. May 2022
 3. Nov 2021
  1. e Netherlands and analyzingtest scores on externally standardized tests, the studyreports a learning loss of 3.16 percentiles on a com-posite index of math, reading, and spelling, an effectthat varies in size by socioeconomic background andschool composition

   the Netherlands and analyzingtest scores on externally standardized tests, the studyreports a learning loss of 3.16 percentiles on a com-posite index of math, reading, and spelling, an effectthat varies in size by socioeconomic background andschool composition

 4. Mar 2021
 5. Jun 2020
 6. Apr 2019
  1. Favorable changes occurred in z-scores for weight (one-tailed p < 0.04) for age and gender among children in the combined center- and home-based intervention compared to comparison children at posttest.

   Here is an example of a study that used an one-tailed test as opposed to a two-tailed test.

   Challenge for readers: Dig into the Methods section and find out why the researchers used an one-tailed test.