107 Matching Annotations
 1. Dec 2023
 2. Nov 2023
  1. ჩემს მიერ შერჩეული ბლოგი დაწერილია ქართველი და შვეიცარიელი სტუდენტების მიერ(ლუკა კაპიტანიო,სიმონე გიორზი და ნათია კეკენაძე) რომლის განხილვის საგანია თემზე დაფუძნებული მთის მმართველობა საქართველოში,სადაც აღწერილია მაღალმთიანი დასახლებების რისკები და მათი გამომწვევი მიზეზები,ასევე განხულილულია მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და მაღალმთიანი რეგიონების მომავალი.საერთაშორისო ორგანიზაციების და საქართველოს მთავრობის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად შექმნილია ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები(LAG),რომელთა მიზანი კერძო,საჯარო და სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივ დონეზე დაკავშირება და მთის განვითარების პრიორიტეტების/საჭიროებების განსაზღვრაა.2020 წლიდან LAG-ები აქტიურად მუშაობენ საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში.მაგალითად ხულოს LAG აქტიურად იყო ჩართული 73-მდე ადგილობრივი განვითარების ინიციატივის დაფინანსებაში.LAG-ის დახმარებით დაფინანსდა ორი სამკერვალო მაღაზია,სადაც 15-მდე ადგილობრივი ქალი დასაქმდა(EU4GEORGIA,2020). "შესაბამისად,უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი ინსტიტუტების შექმნა,რომლებიც შესაძლებელს გახდის შესანიშნავი კომუნიკაციის საშუალებას ადგილობრივ მთის თემებსა და შესაბამის პოლოტიკურ ინსტიტუტებს შორის,რათა შესაძლებელი გახდეს საუკეთესო მმართველობა". გიორგი ჟამიერაშვილი

 3. Sep 2023
  1. Otherwise, you can manually call goto instead of history.replaceState is a good way to maintain client-side navigation (no reloads).
  2. I highly recommend using GET forms to implement this as SvelteKit will intercept and retain client-side navigation on form submission. https://kit.svelte.dev/docs/form-actions#get-vs-post Submitting the form will update the URL with the search parameters matching the input names and values.

   ```html

   <form action="/baz"> <label> Query <input name="query"> </label> <label> Sort <input name="sort"> </label> <label> Order <input name="order"> </label> <label> Page <input name="page"> </label> </form>

   ```

  1. ```js let query = new URLSearchParams($page.url.searchParams.toString());

   query.set('word', word);

   goto(?${query.toString()}); ```

   js $page.url.searchParams.set('word',word); goto(`?${$page.url.searchParams.toString()}`);

 4. Aug 2023
 5. Jul 2023
 6. May 2023
 7. Apr 2023
 8. Mar 2023
 9. Jan 2023
 10. Dec 2022
 11. Nov 2022
  1. js const { generateFragment } = await import('https://unpkg.com/text-fragments-polyfill/dist/fragment-generation-utils.js'); const result = generateFragment(window.getSelection()); if (result.status === 0) { let url = `${location.origin}${location.pathname}${location.search}`; const fragment = result.fragment; const prefix = fragment.prefix ? `${encodeURIComponent(fragment.prefix)}-,` : ''; const suffix = fragment.suffix ? `,-${encodeURIComponent(fragment.suffix)}` : ''; const textStart = encodeURIComponent(fragment.textStart); const textEnd = fragment.textEnd ? `,${encodeURIComponent(fragment.textEnd)}` : ''; url += `#:~:text=${prefix}${textStart}${textEnd}${suffix}`; console.log(url); }

 12. Oct 2022
 13. Sep 2022
 14. Aug 2022
  1. PWAs as URL Handlers was part of the capabilities project and support for the experimental url_handlers manifest member, documented below, is being phased out. The url_handlers manifest member is being replaced by the new handle_links manifest member, which is currently being standardized and implemented.
 15. Jul 2022
 16. Jun 2022
  1. [[permalink]] A URL which can be used as a bookmark to open Drafts and select the current draft. The deprecated [[draft_open_url]] returns this same value, but permalink is preferred.

   Whoo! I have... A lot of actions to update.

 17. May 2022
  1. You could also start a new email with the contents of this file, by making x-success use the mailto: scheme with something like working-copy://x-callback-url/read/?repo=my%20repo&path=README.md&x-success=mailto%3A%3Fbody%3D If you need to debug your callbacks, setting x-success=mailto%3A%3Fbody%3D

   Holy god in fuck...

  1. Creating a New Identifier

   If you would like to add or update a permanent identifier of the form https://w3id.org/..., the preferred procedure is to perform the following steps:

   The maintainers of this system will then act on that Pull Request and merge it into this system's content. You will then be able to see your changes in the repository and via resolution of the identifier you created or edited.

  Tags

  Annotators

  URL

 18. Apr 2022
  1. IMAP URL for text fragment

   ``` The URL: <imap://minbari.example.org/gray-council;UIDVALIDITY=385759045/; UID=20/;PARTIAL=0.1024>

   may result in the following client commands and server responses:

   <connect to minbari.example.org, port 143> S: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 STARTTLS AUTH=ANONYMOUS] Welcome C: A001 AUTHENTICATE ANONYMOUS S: + C: c2hlcmlkYW5AYmFieWxvbjUuZXhhbXBsZS5vcmc= S: A001 OK Welcome sheridan@babylon5.example.org C: A002 SELECT gray-council <client verifies the UIDVALIDITY matches> C: A003 UID FETCH 20 BODY.PEEK[]<0.1024> ```

   ABNF: abnf partial-range = number ["." nz-number] ; partial FETCH. The first number is ; the offset of the first byte, ; the second number is the length of ; the fragment.

 19. Mar 2022
  1. The URLPattern API provides a web platform primitive for matching URLs based on a convenient pattern syntax.
  1. 通过 Hypothesis 创建的公开批注可以通过 RSS 地址 https://hypothes.is/stream.rss?user=<username> 订阅
 20. Feb 2022
  1. Rather than describing where to go on the Marriott site and what information to plug into the form when I got there, Brian composed a URL that encapsulated that data and transported me into Marriott's app in the right context.
  1. https://www.zotero.org/save?type=

   URL for adding URL, ISBN, DOI, PMID, or arXiv IDs to one's Zotero account.

   I've created a mobile shortcut using the URL Forwarder app to accomplish this with a share functionality after highlighting an ISBN.

   Might also try using https://play.google.com/store/apps/details?id=com.srowen.bs.android&hl=en with the added custom search query custom search URL https://www.zotero.org/save?q=%s to see if that might work as well. This should allow using a scanner to get ISBN barcodes into the system as well. Useful for browsing at the bookstore.

   I should also create a javascript bookmarklet for this pattern as well.

   See also: - https://forums.zotero.org/discussion/77178/barcode-scanner - https://forums.zotero.org/discussion/76471/scanning-isbn-barcode-to-input-books-to-zotero-library

   Alternate URL paths for this: - https://www.zotero.org/save?type=isbn - https://www.zotero.org/save?q=

 21. Jan 2022
  1. 这个PDF, 介绍了两种常见情况, 导致解析漏洞

   1. 使用了多个不同的URL解析器
   2. 实现标准之之间的冲突 然后举了log4j的例子

  Tags

  Annotators

 22. Dec 2021
  1. A fragmention is an extension to URL syntax that links and cites a phrase within a document by using a URL fragment consisting of the phrase itself, including whitespace.
  1. Here are the single characters which can be normalised down to a valid TLD. They're mostly country codes, but there are a few interesting exceptions:

   ㏕ - US Military
   ℡ - .tel registry
   № - Norway
   ㍳ - Australia
   ㍷ - Dominica
   ㎀ - Panama
   ㎁ - Namibia
   ㎃ - Morocco
   ㎊ - French Polynesia
   ㎋ - Norfolk Island
   ㎏ - Kyrgyzstan
   ㎖ - Mali
   ㎙ - Federated States of Micronesia
   fi - Finland
   ㎜ - Myanmar
   ㎝ - Cameroon
   ㎞ & ㏎ - Comoros
   ㎰ - Palestine
   ㎳ - Montserrat
   ㎷ & ㎹ - Republic of Maldives.
   ㎺ - Palau
   ㎽ & ㎿ - Malawi
   ㏄ - Cocos (Keeling) Islands
   ㏅ - Democratic Republic of Congo
   ㏉ - Guyana
   ㏗ - Philippines
   ㏘ - Saint Pierre and Miquelon
   ㏚ - Puerto Rico
   ㏛ - Suriname
   ㏜ - El Salvador
   ℠ - San Marino
   ™ - Turkmenistan
   st & ſt - São Tomé and Príncipe
   ㎇ - Great Britain (Obsolete)
   ß - South Sudan (Not available)
   ㏌ - India and Indiana (subdomain of .us)
   Ⅵ & ⅵ - Virgin Islands and Virginia (subdomain of .us)
   fl - Florida (subdomain of .us)
   ㎚ - New Mexico (subdomain of .us)
   ㎵ - Nevada (subdomain of .us)
   ㍵ - As part of .ovh
   
  2. Nestling among the "Letterlike Symbols" are two curious entries. Both of these are single characters:

   • Telephone symbol - ℡
   • Numero Sign - №

   What's interesting is both .tel and .no are Top-Level-Domains (TLD) on the Domain Name System (DNS).

   So my contact site - https://edent.tel/ - can be written as - https://edent.℡/

   And the Norwegian domain name registry NORID can be accessed at https://www.norid.№/

   Copy and paste those links - they work in any browser!

 23. Oct 2021
 24. Jul 2021
 25. Jun 2021
 26. May 2021
  1. What I am attempting to do is to highlight a div with a certain id, when It has been referred to by an anchor on another page IE: User clicks link href="qw.html#test", when the page is loaded, then the div with the id="test" is highlighted so that the user can see it clearly.
  2. You need to use the :target pseudo-class: :target { background-color: #ffa; }
  1. /* referencing path from an inline SVG */ clip-path: url(#c1);

   first sighting: referencing image by ID in CSS

 27. Mar 2021
 28. Feb 2021
  1. Although one thing you want to avoid is using frames in such a manner that the content of the site is in the frame and a menu is outside of the frame. Although this may seem convienient, all of your pages become unbookmarkable.
  1. Iframes can have similar issues as frames and inconsiderate use of XMLHttpRequest: They break the one-document-per-URL paradigm, which is essential for the proper functioning of the web (think bookmarks, deep-links, search engines, ...).
  2. The most striking such issue is probably that of deep linking: It's true that iframes suffer from this to a lesser extent than frames, but if you allow your users to navigate between different pages in the iframe, it will be a problem.
 29. Dec 2020
  1. Does anyone know how to make npm use a specific fork containing a bug fix while waiting for maintainer to merge a pull request? I was just going to point my package.json to this fork, like this: "svelte-material-ui": "https://github.com/vtpatrickeddy/svelte-material-ui.git#patch-1", but that doesn't work because the repo is a monorepo. And there doesn't appear to be a way to specify a subdirectory inside it, like: "@smui/textfield": "https://github.com/vtpatrickeddy/svelte-material-ui.git/packages/textarea#patch-1",
 30. Nov 2020
 31. Oct 2020
  1. Note that these are not hyperlinks; these URIs are used for identification. This is a machine-readable way to say “this is HTML”. In particular, software does not usually need to fetch these resources, and certainly does not need to fetch the same one over and over!
  1. Every URL is a URI; Every URN is a URI; URI and URL are NOT interchangeable – a URL is a URI, but a URI is not always a URL; URLs always contain an access mechanism.
 32. Sep 2020
  1. El matrimonio igualitario Argentina, Uruguay, México, Brasil y Colombia son los únicos países de América Latina que han legalizado el matrimonio de parejas homosexuales, con todas las condiciones legales que tienen los matrimonios convencionales. De igual manera, Holanda, Bélgica, Suecia, Alemania, Sudáfrica, España, Inglaterra, Portugal y otras 12 naciones más han hecho lo propio.   Entretanto, sólo 11 países permiten la unión civil entre parejas del mismo sexo (no incluye todos los derechos legítimos maritales) entre estos Ecuador, Chile, Austria, Italia y Grecia. Cambio de identidad El proceso de cambio de género o sexo es un proceso quirúrgico y psicológico que contempla el cambio físico. En la actualidad, naciones como Venezuela, Colombia, Uruguay, Bolivia y Perú permiten que la transformación también sea legal, con el cambio del nombre y género en los documentos de identidad de las personas LGBTI. Sin embargo, en Brasil y Argentina, este tipo de decretos han sido desaprobados o son procesos difíciles por lo riguroso de los exámenes y requisitos que truncan el derecho al trámite. Igualdad en derechos patrimoniales Las garantías, protecciones legales en los matrimonios tras el fallecimiento y divorcio también son logros alcanzados en menos de 20 años por la comunidad LGBTI. Pero estos aún están condicionados dependiendo del país, por la diferencia entre permitir la unión civil (algunos derechos de cónyuges) o el matrimonio igualitario (derechos legítimos).   Adopción homoparental Uruguay, México, Canadá (el primer país en permitirlo en 1999) y algunos estados de EE.UU. han legalizado la adopción para personas unidas del mismo sexo. Asimismo, España, Holanda, Francia y otros permiten que las parejas no heterosexuales puedan tener hijos por medio de la adopción legal. Protección a víctimas de discriminación Hasta 1948 la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, pero esto cambió lo que permitió la apertura de sistemas de protección a víctimas de discriminación y agresión. En la actualidad, existen programas de atención social y judicial para el seguimiento de los casos de hostigamiento y asesinatos contra los homosexuales. Además hay coberturas de salud gratuitas para tratar enfermedades como el sida y la programas de integración laboral en distintas áreas. Tags Día contra la Homofobia LGBTI Derechos Discriminación BBC - La Vanguardia - El Excelsior - La Semana Por: teleSUR- db - SB - JCM Noticias Relacionadas OLP exhorta a Oriente Medio a tomar medidas contra Guatemala Bolivia afirma que Venezuela frena dominación de EE.UU. Chavismo toma Caracas en cierre de campaña de Nicolás Maduro Rodríguez: Comicios en Venezuela definen futuro de América Lati googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1493942656293-0'); });//]]>--> por Taboolapor TaboolaEnlaces PatrocinadosEnlaces PatrocinadosEnlaces PromovidosEnlaces PromovidosTe RecomendamosHepatitis C | Search AdsSigns of Hepatitis C (Some May Surprise)Hepatitis C | Search AdsPeoplewhizOne Thing All Cheaters Have In Common, Brace YourselfPeoplewhizDID U KNOW ReviewsUnsold 2019 SUVs Going for Pennies on the Dollar: Great For SeniorsDID U KNOW ReviewsDownload Now on Google Play | Neverland CasinoSan Jose Woman Was Playing on This Free Slot Machine App, When All Of A Sudden She Won BigDownload Now on Google Play | Neverland CasinoGet it on Google Play | House Of FunCasinos Will Hate You For Doing This but They Can’t Stop YouGet it on Google Play | House Of FunFungus Clear SupplementsSurgeon: Nail Fungus? Do This Immediately (Watch)Fungus Clear SupplementsCCPA Notice window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-thumbnails', placement: 'Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' }); window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '1009084795820552', xfbml : true, version : 'v2.5' }); }; (function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/es_LA/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/es_LA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=1009084795820552"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); $(document).ready(function () { $("#comentNativos").addClass("coment"); $("#btn-face").addClass("activeComent"); $("#btn-cf").click(function () { // alert("btn-facebook"); $("#comentNativos").addClass("coment"); $("#btn-face").addClass("activeComent"); $(".fb_ltr").css({width: "940px"}); $("#comentFace").removeClass("coment"); $("#btn-nativo").removeClass("activeComent"); }); $("#btn-cn").click(function () { // alert("btn-nativo"); $("#comentFace").addClass("coment"); $("#comentNativos").removeClass("coment"); $("#btn-nativo").addClass("activeComent"); $("#btn-face").removeClass("activeComent"); }); }); Comentarios con facebook () Comentarios con teleSUR (0) Comentarios 0 Ingresa o Regístrate para poder comentar, usar el foro y más Ingresar Regístrate Nota sin comentarios. //]]>--> footer .legal{ font-size:15px; background:var(--bg-footer-legal,#1c2036); border-bottom: 2px solid #fff; opacity:.5; float:left; } footer .colFootRedes .wpFootSuscrip input[type="text"]:focus{ border: 2px solid #555; border-radius:5px; width:320px; height:46px; } footer .colFootRedes .wpFootSuscrip input[type="text"]{ border: 2px solid #555; border-radius:5px; width:320px; height:46px; } footer .colFooti h4{ color:transparent; cursor:context-menu; } .vivoFooter{ position:relative; } .vivoFooter h4{ position:absolute; margin-top: 6%; margin-left:8em; } footer .wpRedesFoot{ top:135px; border:none; } footer .wpRedesFoot a{ margin-top:-20px; } footer .wpRedesFoot a:hover{ opacity:0.5; } .vivoFooterBoton{ Width:25em; height:3.5em; border-radius:5px; border: none; color:#fff; margin-top:5px; background:#9a1212; transition:1s; font-weight:bolder; } .vivoFooterBoton:hover{ opacity:0.8; transition:1s; } .vivoFooterBoton a{ font-size:16px; } .colFoot img{ margin-left:3px; margin-bottom:-5%; } footer .colFoot{ font-size:12px; line-height:15px; } .colFooti a{ font-size:14px; line-height:15px; } footer .colFootRedes .wpFootSuscrip input[type="submit"]{ background:url("/https://www.telesurtv.net/arte/subNew.png"); background-repeat: no-repeat; width:9%; line-height:32px; margin-left:0px; color:transparent; } footer .colFooti{ color:transparent; font-size:0px; cursor:context-menu; } @media only screen and (max-width: 600px) { footer .wpRedesFoot a{ margin-right:-5px; } footer .colFootRedes .wpFootSuscrip input[type="text"]{ width:210px; } footer .colFootRedes .wpFootSuscrip input[type="text"]:focus{ width:210px; } footer .colFootRedes .wpFootSuscrip input[type="submit"]{ width:12%; color:transparent; } .vivoFooterBoton{ width:20em; margin-top:8px; margin-bottom:5px; } footer .colFooti{ margin-left:28%; margin-bottom:5%; } } Términos de uso Sobre teleSUR Acerca teleSUR Contactos Equipo Empleos Terminos de uso Cobertura satelital Canales Latinoamérica y el Caribe Mundo Deportes Cultura Opinión Programación Servicios Catálogo Multimedia Blog Videos teleSUR Inglés teleSUR Inglés
  1. This is more a rhetoric question as this seems to be quite hard ;-) There is a long discussion about installing a subfolder of a repository and monorepos in general at the NPM Github issues (yarn misses this feature, too). The thing is that this makes it quite hard to report issues of your project as one can't test the current master easily. Do you recommend a way how to use the latest Github version?
 33. Mar 2020
  1. Pocket Casts is instead committed to podcasting’s open ecosystem of freely available RSS feeds, CEO Owen Grover says.

   I wish their app allowed one to actually use the podcast's native URL(s) when sharing instead of providing a pca.st shortened URL.

 34. Oct 2019
 35. Apr 2019
 36. Sep 2018
  1. A URI identifies a resource either by location, or a name, or both. A URI has two specializations known as URL and URN. A Uniform Resource Locator (URL) is a subset of the Uniform Resource Identifier (URI) that specifies where an identified resource is available and the mechanism for retrieving it.URL defines how the resource can be obtained. It does not have to be HTTP URL (http://), a URL can also be (ftp://) or (smb://) A Uniform Resource Name (URN) is a Uniform Resource Identifier (URI) that uses the URN scheme, and does not imply availability of the identified resource. Both URNs (names) and URLs (locators) are URIs, and a particular URI may be both a name and a locator at the same time.
 37. Jan 2018
  1. With Radio3, the publicised links connect to the corresponding site, whereas when I bookmark using my site, it shares the link to my post rather than the original site. This has me rethinking why I bookmark and POSSE. Maybe I do not need to share links to the original source, especially when my bookmarks have secondary information.

   I wonder about this sometimes as well and have even contemplated crazy machinations for changing the canonical URL of my own posts to point to the originals.

   I'm still a long way from figuring this out completely.

 38. Jul 2017
  1. the text after the ID doesn't matter. https://stackoverflow.com/questions/701030/ This is a great model for URLs where you want a to use a unique ID but the text/title in the URL may change.

   great design!

 39. Jan 2017
  1. Jolie and pitt, example of a fake news story to sell anti-aging cream, and an exmple of why you always need to look at the URL.

 40. Oct 2016
 41. Jun 2016
  1. If the exclude fragment flag is unset and url’s fragment is non-null, append "#", followed by url’s fragment, to output.
  2. If the given value is the empty string, set context object’s url’s fragment to null and terminate these steps
 42. Aug 2015
 43. Apr 2015
  1. Axiom: Opacity of URIs The only thing you can use an identifier for is to refer to an object. When you are not dereferencing, you should not look at the contents of the URI string to gain other information.
 44. Mar 2015
 45. piratenpad.de piratenpad.de
  1. Netzwerkgesellschaft revisited - Von den ersten Vernetzungsutopien zur Sharing Economy alternativ: Von der Netzwerkgesellschaft zum Plattformkapitalismus? Alternativ:

   Diese Zeilen sind im Originaletherpad durchgestrichen.

 46. Nov 2014
 47. Feb 2014
  1. International Committee of the Red Cross

   Their web address is here:....