161 Matching Annotations
 1. Dec 2023
  1. Komórki Purkinjego i móżdżekJak stwierdzono, komputery PC wmóżdżekmają istotne prognozy dotyczące LC ( Schwarz i in., 2015 ). Warto zauważyć, że niższa całkowita liczba komputerów PC lub zmniejszona gęstość komputerów PC to jedne z najbardziej powtarzalnych odkryć neurobiologicznych w ASD (około 75% osób z ASD wykazuje dysfunkcję/zmniejszoną liczbę komputerów PC ; Fatemi i in., 2002 ; Whitney i in., 2009 ;Passarelli i in., 2013 ;Hampson i Blatt, 2015 ). Niektóre dowody wskazują, że liczba komputerów PC zmniejsza się również w przypadku ADHD , ale konieczne są dalsze badania (Rout i in., 2012 ;Passarelli i in., 2013 ). Jak zauważają Rout i in. (2012 ),zmniejszoną liczbę PC można zaobserwować jedynie w podtypie ADHD z dysfunkcją móżdżku, jak wykazano w bardziej globalnej ocenie neuroobrazowania(patrz Durston i in., 2011 ). Obecnie wciąż nie można zrozumieć genetycznych podstaw PC w ASD (Hampson i Blatt, 2015 ). W jednym badaniu przeprowadzonym przez Rout i wsp. (2012 ) wykazano zwiększony poziom przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego 65 ( GAD65 ) w surowicy w grupach ASD i ADHD w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej (przeciwciała GAD65 nie były obecne u żadnej zdrowej osoby). GAD65 jest ważny w syntezie kwasu γ-aminomasłowego ( GABA ). Następnie myszom nałożono surowicę z grup ASD i ADHDmóżdżek, gdzie przeciwciała reagowały z komputerami PC . Zastosowanie tych przeciwciał ostatecznie doprowadziło do śmierci PC ( Mitoma i in., 2003 ;Rout i in., 2012 ). Zwiększone przeciwciała przeciwko GAD65 mogą zatem przyczyniać się do dysfunkcji PC w ASD i ADHD , ale wymagane są badania na większych próbach. Nieprawidłowe projekcje doprowadzające PC w ASD i być może ADHD do LC mogą prowadzić do dysfunkcji LC -NE. Jednak możliwa jest także sytuacja odwrotna. Jak stwierdzono, LC moduluje asocjacyjną plastyczność synaptyczną móżdżku, co wpływa na odpalanie PC ( Carey i Regehr, 2009 ). Dlatego nieprawidłowe działanie LC -NE może prowadzić do zakłóceń w działaniu komputera .Ostatnią opcją jest to, że wzajemne projekcje między LC i móżdżkiem w obu kierunkach są nieprawidłowe, co również wskazywałoby na dysfunkcję LC-NE i PC/móżdżku

   Komurki Purkinego bardziej związane z ASD, ale możliwe że LC NE zaburza działanie komurek purkinjego

  1. Jaka jest behawioralna konsekwencja tej synchronizacji? Prawdopodobieństwo synchronizacji było największe dla sakkad, które znajdowały się w kierunku, który pokrywał się z najmniejszym prawdopodobieństwem CS (CS+180). W przypadku wielu rodzajów zachowań, w tym kondycjonowania powiek oczu, sakkad i ruchów kończyn, strojenie CS komórki P jest prawdopodobnie dostosowane do kierunku działania neuronu jądra [19, 46, 47]. Na przykład w sakkadowych ruchach gałek ocznych analiza wpływu CS na SS i zachowanie sugeruje, że komórki P, które mają dostrojenie CS do błędów punktu końcowego w lewo, rzutują na neurony jądra, które mają dalszy kierunek działania, który pośrednio promuje wytwarzanie sił w lewo [19], korygując w ten sposób te błędy. Oznacza to, że podczas sakkady w kierunku CS+180 zwiększona synchronizacja łączy się z odhamowaniem (pauzą szczytową), aby porwać neurony jądra podczas zwalniania [9], wytwarzając siły w dół, które są wyrównane z CS-on macierzystych komórek P. W rezultacie, efekt synchronizacji limfocytów P, w połączeniu z odhamowaniem jądra, prawdopodobnie wytworzy siły, które sprzeciwiają się kierunkowi ruchu, powodując jego zatrzymanie.

   Hamowanie za pomocą Komurek Purkinjego

  2. Tu Skupiliśmy się na wychylnych ruchach gałek ocznych, ponieważ są one tak krótkie, że wykluczają możliwość sensorycznego sprzężenia zwrotnego, co wymaga od mózgu polegania wyłącznie na swoich wewnętrznych przewidywaniach [13,14,15]. Przewidywania te zależą w dużej mierze od móżdżku [16, 17]. Na przykład szybkość wypalania populacji komórek P, ale nie pojedynczych komórek, przewiduje kierunek i prędkość trwającej sakkady [18, 19]. Jednak, aby sprawdzić synchronizację, musieliśmy jednocześnie rejestrować z wielu komórek P podczas sakkad, coś, co, według naszej wiedzy, nie zostało osiągnięte u żadnego gatunku naczelnych.Informacje, które jeden obszar mózgu przekazuje drugiemu, są zwykle postrzegane przez pryzmat szybkości wypalania. Gdyby jednak neurony wyjściowe mogły zmieniać czas swoich skoków, to poprzez synchronizację zwracałyby uwagę na informacje, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla kontroli zachowania. Tutaj donosimy, że w móżdżku populacje komórek Purkinjego, które podzielają preferencję błędu, przekazują do jądra, kiedy spowolnić ruch, zmniejszając szybkość wypalania i tymczasowo synchronizując pozostałe kolce.

   Działanie komórek Purkinjego

 2. Nov 2023
 3. medical-dictionary.thefreedictionary.com medical-dictionary.thefreedictionary.com
  1. ptomaine [to´mān, to-mān´] any of several toxic bases formed by decarboxylation of an amino acid, often by bacterial action, such as cadaverine, muscarine, and putrescine.ptomaine poisoning a term commonly misapplied to food poisoning. Contrary to popular belief, ptomaines are not injurious to the human digestive system, which is quite capable of reducing them to harmless substances.

   https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/tomaine

   I recall hearing ptomaine used in an Abbott and Costello bit with the connotation of foot poisoning. Charlie Chaplin also portrayed Adenoid Hynkel, Dictator of Tomania, in the picture The Great Dictator (1940).

   The implication of the country name Tomania outside of the "mania" meaning may be lost on audiences today.


   Lou Costello: Now look, Mr. Fields, don't get mad. Now, you can bring your kids to the party, and they can eat anything they want. They can have plenty of food. They can eat anything they want.<br /> Sid Fields: Sure, I can have my kids eat first, huh? Then if that broken-down, bad food you got doesn't give my kids ptomaine, then the other people will eat it, huh? You're gonna use my kids for guinea pigs. Say it! My kids are guinea pigs!<br /> Lou Costello: Mr. Fields, your kids are not guinea pigs.<br /> Sid Fields: Oh, they're just plain pigs?

   The Abbott and Costello Show, S1.E5 "The Birthday Party", Episode aired Jan 2, 1953, Running time: 00:27:00 <br /> (emphasis added)

  1. @coachdan007 1 month ago "Fleeting Notes", "Literature Notes", and "Permanent Notes" are terms created by Sonke Ahrens, not Luhmann. Luhmann never wrote in the margins of any text he read. I spent a long time trying to learn how to build a zettelkesten. There really is a "best practice." Videos like this actually limit one's ability to find that best practice by advocating for terms and workflows that simply are not indicative to anything Luhmann did or advocated. I wish you well on your learning of this topic. But the video is neither a good starting point nor a good resting point. Keep digging.

   Example of a Scheper cultist telling someone else they're doing it wrong and (in the follow up comment) telling them how to do it "right" (the Scheper way).

   follow up comment

   @subem81 thank you so much for your feedback. I did not mean to come off as any kind of a troll. And I appreciate you taking the time to adjust my perspective. I was going kind of fast when I replied. You're 100% correct that if I took the time to comment, then I should have not done it half-assed. The reason I commented was because I have experienced the frustration that many have in implementing a zettelkasten. I tried Roam (using Beau Haan's methodology) and Notion. The main text everyone likes to reference is "How to Write Smart Notes" but after I learned how to do an analog zettelkasten, it really became a valuable tool. I was a little reticent to recommend someone else's channel when commenting inside another person's channel. But, given your feedback, I think my choice was not ideal. So, for what it's worth, my zettelkasten journey was helped dramatically by @scottscheper and his ANTINET methodology. His youtube channel, his reddit group, his book, and his paid course are incredibly insightful. I have no affiliation other than as a customer. Again, thanks so much for your very kind feedback. I will be more careful going forward. -dan

  2. @DrMaddy101 @DrMaddy101 @DrMaddy101 1 month ago hey, thanks for your input - you sound like an advanced Zettelkasten-er. Any recommendations for those that want the full version? Show less Read more 0 Like 0 Dislike Reply    @DrMaddy101   @DrMaddy101  0/ Cancel Reply   Add a reply... @jsnyrty3917 1 month ago  @DrMaddy101  not advanced simply used primary sources and secondary sources like Scott Scheper’s youtube channel which explains it accurately.

   reply to @DrMaddy101 and jsnyrty3917 at #

   I would recommend caution here as Scheper approaches the subject like a cult, which it patently is not. He also has the tendency to gatekeep, gaslight others, and create a toxic environment. He's selling you something, and he's being rude about it at the same time. Even though he attempts to maintain something closely akin to Luhmann's practice, his poorly edited book distinctly suggests some very non-Luhmann-esque practices. The zettelkasten tradition is much richer and deeper than the surface level discussion of Luhmann. Using him as your only model is perforce going to be tremendously limiting. You'll find additional excellent (and even some more productive) examplars hiding in the works of Aristotle, Cicero, Quintilian, Seneca, Boethius, Thomas Aquinas, Desiderius Erasmus, Rodolphus Agricola, Philip Melancthon, Konrad Gessner, John Locke, Carl Linnaeus, Thomas Harrison, Vincentius Placcius, Gottfried Wilhelm Leibniz, S. D. Goitein, Gotthard Deutsch, Beatrice Webb, Sir James Murray, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Mortimer J. Adler, Niklas Luhmann, Roland Barthes, Umberto Eco, Jacques Barzun, Vladimir Nabokov, George Carlin, Twyla Tharp, Gertrud Bauer, and even Eminem. We really need to put an end to the "Cult of Luhmann" philosophy which is going around.

  1. Even though I've said this a million times, people don't get it. Not even Aldrich who is a professional Zettelkasten filibusterer.

   —Scott Scheper at 2023-11-06 10:05:12PM Pacific https://www.reddit.com/r/antinet/comments/17m7ggz/comment/k86izlu/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3

   This is really the pot calling the kettle black. Read your own book lately Scott?!?

   I'd love to see his receipts with respect to a million times. Even a handful would be good, but in comparison to what he's printed in his book, saying it a million times elsewhere isn't going to carry as much weight in any case.

   My criticism of his book must have been eating him up for a full day as he came back a full day to within a minute at 2023-11-07 10:06:14PM Pacific and banned me from r/antinet.

   My apologies for trying to help out confused people who read your book there Scott.

  2. Cannot get it either to be honest. I want to use the antinet method for 2 main topics: Management and Personal growthIn management, for sure needs to add notion of leadership for example: how to approach the coding identification? I’ve assigned 2000 to management: shall I assign 2500 to all cards related to leadership? This is just an example, it’s a bit unclear for me so far.

   reply to u/marco89lcdm at https://www.reddit.com/r/antinet/comments/17m7ggz/comment/k839k22/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3

   The way you're currently thinking is a top down approach in which you already know everything and you're attempting to organize it to make it easier for others who know nothing about the ideas to find them. The Luhmann model supposes you know nothing about anything to begin with and you're attempting to create order from the bottom up, solely by putting related ideas you're building on close to each other and giving them numbers so that you might find them again when you need them.

   If your only use is for those two topics and closely related subtopics and nothing else, then consider not using a Luhmann-artig model? Leave off the numbers and create two tabbed cards with those headings (and possibly related subheadings) and then sort your related cards behind them. (This is closer to the commonplace book tradition maintained on index cards and used by those like Mortimer J. Adler et al., Robert Greene, Ryan Holiday and Billy Oppenheimer. Example: https://billyoppenheimer.com/notecard-system/)

   Otherwise the mistake you may be making is mentally associating the top level numbers with the topics. Break this habit! The numbers are only there so you can index ideas against them to be able to find them again! These numbers aren't like the Dewey Decimal system where 510.### will always mean something to do with math. You'll specifically want to intermingle disparate topics, so the only purpose the numbers provide is the ability to find what you're looking for by using the index which will give you a neighborhood in which you'll find the ideas you know are going to be hiding there or very near by.

   Cards that are near to each other (using the numbers as an idea of ordering and re-finding) create a neighborhood of related ideas, even if they're disparate in topics. This might allow you to intermingle two related ideas, one which is in anthropology and another from mathematics for example, but which would otherwise potentially be thousands of cards away from each other if done in a Dewey-like system.

   Or to take your example, what do you do with an idea that relates to both management AND personal growth? If it's closer to an idea on management you might place it near a related idea on that branch rather than in the personal growth section where it may be potentially less useful in the future. (You can always cross index them if need be, but place it where it creates the closest link and thus likely the greatest value for building on top of your previous ideas.)

   For more on this, try: https://boffosocko.com/2022/10/27/thoughts-on-zettelkasten-numbering-systems/

   I suspect that Scheper suggests using the Academic Outline of Disciplines as a numbering structure because it's an early choice he made for himself and it provides a perch to give people a concrete place to start. Sadly this does a disservice because it's closer to the older commonplace topical method rather than to the spirit of the ordering that Luhmann was doing. It's especially difficult for beginners who have a natural tendency to want to do this sort of top-down approach.

  1. 2.Must not be a Buzzkillington3.Must not use ObsidianWe not accept bubble graph boiz, nor do we accept internally conflicted ones. 4.Must be briefTry writing posts by hand first. Don'twaste everyone's time with verbal diarrhea text walls concocted by Obsidian and digital tools. 5.Must be a practioner of ZettelkastenWe want doers, not philosophers.

   I'm reasonably certain that Scott added these rules in the last day. I hypothesize that he's using his religious zeal to actively block people out of this community.

   I think he retroactively added the brevity one as an excuse to kick me out. When I looked over the weekend as it happened, the only rule was sense of humor.

   The funny part is that a version of it was all written by hand in my own ZK and transcribed to help the guy who had issues with his numbering.

   My comment was made at 2023-11-06 11:37:52 AM Pacific. I was banned on Tuesday 2023-11-07 06:06:14 UTC

   See also: - https://hypothes.is/a/PhIcLn5WEe686PujMaaDAg (Rule 5) - https://hypothes.is/a/sljWEH5UEe6QvdOn5I4qBQ (ban)

   Archive.org indicates that the only rule was sense of humor on 2023-03-18 https://web.archive.org/web/20230318062730/https://www.reddit.com/r/antinet/ Similarly for 2023-09-17: https://web.archive.org/web/20230917011101/https://www.reddit.com/r/antinet/?rdt=41579

 4. Oct 2023
  1. Any recommendations on Analog way of doing it? Not the Antinet shit

   reply to u/IamOkei at https://www.reddit.com/r/Zettelkasten/comments/17beucn/comment/k5s6aek/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3

   u/IamOkei, I know you've got a significant enough practice that not much of what I might suggest may be helpful beyond your own extension of what you've got and how it is or isn't working for you. Perhaps chatting with a zettelkasten therapist may be helpful? Does anyone have "Zettelkasten Whisperer" on a business card yet?! More seriously, I occasionally dump some of my problems and issues into a notebook, unpublished on my blog, or even into a section of my own zettelkasten, which I never index or reconsult, as a helpful practice. Others like Henry David Thoreau have done something like this and there's a common related practice of writing "Morning Pages" that you can explore. My own version is somewhat similar to the idea of rubber duck debugging but focuses on my own work. You might try doing something like this in one of Bob Doto's cohorts or by way of private consulting sessions. Another free version of this could be found by participating in Will's regular weekly posts/threads "Share with us what is happening in your ZK this week" at https://forum.zettelkasten.de/. It's always a welcoming and constructive space. There are also some public and private (I won't out them) Discords where some of the practiced hands chat and commiserate with each other. Even the Obsidian PKM/Zettelkasten Discord channels aren't very Obsidian/digital-focused that you couldn't participate as an analog practitioner. I've even found that participating in book clubs related to some of my interests can be quite helpful in talking out ideas before writing them down. There are certainly options for working out and extending your own practice.

   Beyond this, and without knowing more of your specific issues, I can only offer some broad thoughts which expand on some of the earlier discussion above.

   I recommend stripping away Scheper's religious fervor, some of which he seems to have thrown over lately along with the idea of a permanent note or "main card" (something I think is a grave mistake), and trying something closer to Luhmann's idea of ZKII.

   An alternate method, especially if you like a nice notebook or a particular fountain pen, might be to take all of your basic literature/fleeting notes along with the bibliographic data in a notebook and then just use your analog index cards/slips to make your permanent notes and your index.

   Ultimately it's all a lot of the same process, though it may come down to what you want to call it and your broad philosophy. If you're anti-antinet, definitely quit using the verbiage for the framing there and lean toward the words used by Ahrens, Dan Allosso, Gerald Weinberg, Mark Bernstein, Umberto Eco, Beatrice Webb, Jacques Barzun & Henry Graff, or any of the dozens of others or even make up your own. Goodness knows we need a lot more names and categories for types of notes—just like we all need another one page blog post about how the Zettelkasten method works by someone who's been at it for a week. Maybe someone will bring all these authors to terms one day?

   Generally once you know what sorts of ideas you're most interested in, you take fewer big notes on administrivia and focus more of your note taking towards your own personal goals and desires. (Taking notes to learn a subject are certainly game, but often they serve little purpose after-the-fact.) You can also focus less on note taking within your entertainment reading (usually a waste) and focusing more heavily on richer material (books and journal articles) that is "above you" in Adler's framing. You might make hundreds of highlights and annotations in a particular book, but only get two or three serious ideas and notes out of it ultimately. Focus on this and leave the rest. If you're aware of the Pareto principle or the 80/20 rule, then spend the majority of your time on the grander permanent notes (10-20%), and a lot less time worrying about the all the rest (the 80-90%).

   In the example above relating to Marx, you can breeze through some low level introductory material for context, but nothing is going to beat reading Marx himself a few times. The notes you make on his text will have tremendously more value than the ones you took on the low level context. A corollary to this is that you're highly unlikely to earn a Ph.D. or discover massive insight by reading and taking note posts on Twitter, Medium, or Substack (except possibly unless your work is on the cultural anthropology of those platforms).

   A lot of the zettelkasten spaces focus heavily on the note taking part of the process and not enough on the quality of what you're reading and how you're reading it. This portion is possibly more valuable than the note taking piece, but the two should be hand-in-glove and work toward something.

   I suspect that most people who have 1000 notes know which five or ten are the most important to where they're going and how they're growing. Focus on those and your "conversations with texts" relating to those. The rest is either low level context for where you're headed or either pure noise/digital exhaust.

   If you think of ideas as incunables, which notes will be worth of putting on your tombstone? In other words: What are your "tombstone notes"? (See what I did there? I came up with another name for a type of note, a sin for which I'm certainly going to spend a lot of time in zettelkasten purgatory.)

  1. Scott continues in his efforts not to make any main notes, but is pushing the indexing of ideas where they live directly in books using only a topic in his index and a page number.

   He calls this practice, which he himself practices, sacrilegious. 00:00:27

   What happened to pushing knowledge-building?!?

   This is the second video I've seen him do this. (Previously: https://hypothes.is/a/28AkYFadEe6ZH_MjTZlnLQ). So his Antinet zettelkasten is now primarily an index and bibliographic cards with fleeting notes. He's specifically leaving out any of what he has previously called main notes.

  2. And of course hello to you too my freaking-youtuber-zettelkasten-freeblie-seeking-shit-weasels.<br /> —Scott Scheper 00:00:16

   What a way to encourage people...

 5. Jul 2023
  1. We lament the man who, properly desiring to wrestle atfirst hand with the problems that the great poets and philos-ophers have raised, yet contents himself with the "results"and "findings" of modern science.

   1952 variation of C. P. Snow's Two Cultures thesis (1959).

   See also earlier comment on p xxi: https://hypothes.is/a/2BGWXiIAEe6WZyd5bbGl3g

  1. Six serologically negative sows were infected by intranasal instillation of porcinecytomegalovirus (PCMV) between 31 and 85 days of pregnancy. Four sows showedan afebrile anorexia and lethargy 14-25 days after infection and all 6 developedsignificant increases in indirect immunofluorescent (IIF) antibody titres within35 days. Virus was recovered from nasal and/or cervical swabs from 2 sowsduring life and from lung macrophage cultures after death.At term the sows were killed and their fetuses harvested by caesarean section.The number of mummified and stillborn fetuses increased from 4/63 in 6 previouslitters to 18/60 in the 6 present litters. Nine of 43 fetuses born alive were rearedin isolators for up to 6 weeks but the majority were killed for examination on theday of birth. Virus was isolated from 16 piglets from 4 of the 6 litters examined;it was isolated most frequently from lungs and liver but also from spleen, kidney,brain and nasal mucosa. Unsuckled day-old pigs had insignificant IIF titres,irrespective of whether they were excreting virus or not. The 5 congenital excretorswhich were reared all died within 7 days but no deaths occurred among their 4litter-mates. Post-natal infection of 2 of these piglets reared in contact withcongenitally infected pigs was suggested by the recovery of virus from nasal swabs17 and 27 days after birth and the subsequent rise in IIF titre to 1/256 by day 42.

   在妊娠31 ~ 85天期间,通过鼻内注射猪巨细胞病毒(PCMV)感染了6头血清学阴性的母猪。4只小鼠感染后14 ~ 25 d出现发热性厌食和嗜睡,35 d内间接免疫荧光(IIF)抗体滴度均显著升高。从2头母猪生前的鼻腔和/或宫颈拭子和死后的肺巨噬细胞培养中检出病毒

   在足月时,母猪被杀死,它们的胎儿被剖腹产。

   木乃伊和死产胎儿的数量从之前6胎的4/63增加到现在6胎的18/60。43例活产胎儿中有9例在隔离器中饲养长达6周,但大多数在出生当天被杀死以进行检查。从6窝4窝的16头仔猪中分离出病毒;

   肺、肝多发,脾、肾、脑、鼻黏膜多发。 未哺乳日龄猪的IIF滴度不显著,与是否排出病毒无关。饲养的5只先天性排泄体均在7 d内死亡,4只滴母均无死亡。其中2头仔猪与先天性感染猪有过接触,经17日和27日鼻拭子检出病毒,提示其产后感染。到第42天,IIF滴度上升到1/256。

 6. Jun 2023
 7. May 2023
  1. Extended numbering and why use Outline of Disciplines at all? .t3_13eyg8p._2FCtq-QzlfuN-SwVMUZMM3 { --postTitle-VisitedLinkColor: #9b9b9b; --postTitleLink-VisitedLinkColor: #9b9b9b; --postBodyLink-VisitedLinkColor: #989898; } Several things:Why are there different listings for the Academic Outline of Disciplines? Some starts the top level with Humanities and other start with Arts which changes the numbering?I am createing an Antinet for all things. Some of the levels of the AOOD has more then 9 items so Scott's 4 digit system would not work. For some levels I would have to use two digits. Thoughts?Why even use said system? Why is it a bad reason to just start with #1 that indicates the first subject sequence, #2 for a different subject etc..?

   reply to u/drogers8 at https://www.reddit.com/r/antinet/comments/13eyg8p/extended_numbering_and_why_use_outline_of/

   Based on my research, Scott Scheper was the one of the original source for people adopting the Academic Outline of Disciplines. I've heard him say before that he recommends it only as a potential starting place for people who are new to the space and need it as a crutch to get going. It's an odd suggestion as almost all of the rest of his system is so Luhmann-based. I suspect it's a quirk of how he personally started and once moving it was easier than starting over. He also used his own ZK for showing others, and it's hard to say one thing in a teaching video when showing people something else. Ultimately it's hard to mess up on numbering choices unless you're insistent on using only whole numbers or natural numbers. I generally wouldn't suggest complex numbers either, but you might find some interesting things within your system if you did. More detail: https://boffosocko.com/2022/10/27/thoughts-on-zettelkasten-numbering-systems/ The only reason to have any standardized base or standardized numbers would be if you were attempting to have a large shared ZK with others. If this is your intent, then perhaps look at the Universal Decimal Classification, though a variety of things might also work including Dewey Decimal.

 8. Apr 2023
 9. Mar 2023
  1. Scott Scheper has popularized a numbering scheme based on Wikipedia's Outline of Academic Disciplines.

   It's not just me who's noticed this.

   Interesting that for someone propounding Luhmann's zettelkasten system that Scheper has done this. Was it because he did it himself and then didn't want to change (likely) or because he spent time seeing others' problems with Luhmann's numbering system and designed a better way (less likely)?

  1. Scheper, Scott. Antinet Zettelkasten: A Knowledge System That Will Turn You Into a Prolific Reader, Researcher and Writer. Greenlamp, LLC, 2022.

   annotation target: url: urn:x-pdf:614d5b6d353f410da4a46e5eddde997e

 10. Feb 2023
 11. sites.google.com sites.google.com
  1. Oh, come on, baby. Oh, come on, darlingLet me steal this moment from you nowOh, come on, angel. Come on, come on, darlingLet's exchange the experience, ooh

   This refers to how she wants to exchange he for someone from the lines let’s exchange this experience tells me that she want to swap places

  1. Cultural geography = human science, approach to the lives of people. Investigates relevance of culture to the global society today. * Contrast between mental and natural space * Space can be produced by society, but society creates itself within a cultural space

  1. Positive negative space time = silence Creative silences = most explicit in poetry and music * Silence = absence of sound, which may be useful in personal situations * Empty space and silence used as subjects of novels and short stories -> difference in conception ("became of word and spaces in between them") * Issue even ranged to the printing paper and books (physical space involved) * Involved in musical silence as well (like white paper in visual / print sense) * Negative space can also be recognized as "mossion, vacancies" (p. 178)

  2. The notion of the American dream and western expansion to gain "more land" resulted in negative space from capitalism after realizing that there wasn't enough "space."

  1. Space in two different modes * Negative and positive space * Space is occupied by two different kinds of objects that can be simplified, fragmented, or reformed * Application of space to the art world to understand the elements when creating an art piece in different mediums

   • Space are "Not full of things, but things are spaceful"
   • History of architecture is the history of shaping of space for various aesthetic reasons.
   • Think of space as a positive element, composing with "space" than with "rooms"
   • Space is a frame around the mass; no longer the setting for the subject but a constituting element of the work (for ie sculpture)
  2. The more persepectives there are, the more point of views there are. There are different povs for thinking, seeing, knowing, and them added on, the more complete the concept will be. * Ortega - "The more perspectives there are, the more spaces in reality there are"

  3. Multiplicity of space produced by POV * by portraying a camera faced in a single angle x having multiple of them, the space in view could be interpreted or move continuously (with a pan or shift in camera angle) . * Painted objects in multiplicity of spaces from multiple perspectives * Departed from fixed settings in a homogenous space into multitude of different spaces varied w shifting moods and perspectives of humans

  4. Introduction of Perspective * Objects rendered to scale according to actual size -> "visual metaphor" * Proportion and orderliness were valued in every area of culture and expected to regulate excessiveness

   Cezanne's contribution to perspective * Sometimes broke the rules about 3D space and perspective * Broke up consistent linear vs multiple perspective -> Pioneer in new art styles of contradicting spatial sense than just flatness

  5. Durkheim and heterogeneous nature of space * Collective sense of spaces that are shared by all members of a society (have a social origin, and evidence that spatial labelings are structurally similar to social forms) * Multitudes of space about surface of globe (ie Different sense of space based on different culture) * Politics, religion, science, arts, etc. (but never conceptualized directly of the difference) * ie Egyptians (narrow path down indiv. soul), Chinese (path wanders through world led to ancestral tomb), Greek (nearness and limit, the universe is a cosmos)

  6. Research on the relation between living organism and spatial orientation * Sense of space is not inherent * Humans experience 3D because they have 3 canals in perpendicular planes * Each animals has own surrounding space, creating its inner world in response as well * Recognize space by the mirror object and spatial relations -> constitute different senses of space

  7. Bogdanov = relativistic idealism * Form of social coordination of different people's experiences * Undermined materialism and belief of one framework where all events take place

  8. Lenin = Materialist Position * Objective reality where matter moves in space and time independently of human perception/mind * Only one real framework of time and space * The "relative"ness of space and time moves towards the absolute truth of objective reality * Criticized POV that thought of time and space as "modes where we perceive things apart" as it denied objective reality

  9. Nature of Space * Traditional view = one and only space that is continuous and uniform (Absolute Space) * ↑ = Euclid's two-dimensional geometry theory (flat planar surface) * New views challenged that it is heterogeneous * "Perspectivism" there are as many diff spaces as there are number of pov * Geometrical vs Visual space (3D vs 2D) * Moved without deformation or not, expand and contracting in size, etc.

  1. Act as a Midjourney Prompt Generator

   GPT3 said it doesn't know MJ if you asked but this generated prompt really worked!! "Describe a scene of a lush, tropical jungle with dense foliage stretching up to the sky, bright yellow and orange parrots fluttering through the tree branches, and hidden pools of water shimmering in the sunlight"

  Tags

  Annotators

  URL

 12. Jan 2023
  1. https://www.antinet.org/wooden-antinet-waitlist

   $995 for a single wooden, two drawer card index is a lot on the ridiculous side. Once can get rare vintage ones in excellent condition online for nearly a tenth the price!

   Restored fine furniture versions with several dozen drawers go in this range.

   Possibly the worst is that these don't even have following blocks to hold partial drawers of cards upright.

   link to: https://boffosocko.com/2022/12/26/the-ultimate-guide-to-zettelkasten-index-card-storage/

  1. I couldn’t have written this book without the aid of laying out all of thedifferent sections on my desk. I created a hub of cards that had collectivecardlinks on them. Each card was organized by topic and contained subtopicsthat pointed me to various card addresses in my Antinet. I then moved themaround a large table to create the perfect logical layout for this book. Here’sa picture of it:

   Despite doing the lion's share of the work of linking cards along the way, Scheper shows that there's still some work of laying out an outline and moving cards around to achieve a final written result.


   compare this with Victor Margolin's process: https://hypothes.is/a/oQFqvm3IEe2_Fivwvx596w

   also compare with the similar processes of Ryan Holiday and Robert Greene

 13. Dec 2022
  1. When writing history, there are rules to be followed and evidence to be respected. But no two histories will be the same, whereas the essence of scientific experiments is that they can be endlessly replicated.

   A subtle difference here between the (hard) sciences and the humanities. Every human will bring to bear a differently nuanced perspective.

  1. Happy Publication day! .t3_zgvcqh._2FCtq-QzlfuN-SwVMUZMM3 { --postTitle-VisitedLinkColor: #9b9b9b; --postTitleLink-VisitedLinkColor: #9b9b9b; --postBodyLink-VisitedLinkColor: #989898; } I’m honestly so happy for Scott. It’s so exciting to know his book will finally be published and available today. Looking forward to securing my copy. ☺️ I’ve been quietly following Scott’s YouTube page and delighted to see it thriving. Best wishes Tim

   reply to: https://www.reddit.com/r/antinet/comments/zgvcqh/happy_publication_day/

   I already have an advanced digital copy, but honestly can't wait for the analog (and therefore "true copy") to be available for order and on my doorstep.

   When are we going to see the link to order it?!? Don't think I'm just sitting around here holding my breath waiting to order this... sometimes I turn blue and fall off my chair 😰

   Seriously though. Congratulations Scott!

   Hopefully I'll see everyone at the start of the book club tomorrow: https://www.reddit.com/r/antinet/comments/zbibue/book_club_reading_scotts_book/

 14. Nov 2022
 15. Oct 2022
  1. Paxson wrote several unusually sharp reviews of books by Mc-Master, Rhodes, and Ellis P. Oberholtzer, historians whose methodshave been compared with his own

   Examples of other historians who likely had a zettelkasten method of work.


   Rhodes' method is tangentially mentioned by Earle Wilbur Dow as being "notebooks of the old type". https://hypothes.is/a/PuFGWCRMEe2bnavsYc44cg

  1. A person (A) keeps asking their manager (B) for a much-needed tool. The manager hits their limit and shifts the load to a purchasing manager (C), who they know will not reply. C has adapted to protect themselves from directly saying No. A eventually resigns themself to not getting the tool and lets their work degrade. C knows they didn’t approve the tool but successfully reframes the issue as one of “tightening the purse strings during a downturn.” This shifts some burden to C’s manager (D). D promises that the issue will be resolved during the next budgeting cycle (shifting the load to the budgeting cycle).A hits another limit—they aren’t proud of their work anymore—and finds another job. This then puts newfound pressure on B, who reframes the whole thing as a “well, A wasn’t a team player!” The person B hires next is less likely to complain about tools.

   Great example of an emergent quality of a system. Probably no one's explicit purpose was to manage out people like A, but through other more explicit goals it becomes the function of the system anyway. Those goals may be something like "ensure Bs are highly utilized" or "keep budget approvals to a minimum".

  1. Prescriptive engineering is when you say, “What are we going to build, and how?”, and then you execute your plan. Teams with strong prescriptive engineering capabilities can deliver high-quality features fast. And that is, of course, indispensable. But prescriptive engineering is not enough. As surprises emerge, we need to spot them, understand them, and explain them. We need to practice descriptive engineering.

   I see this as basically reliability engineering, but perhaps the advantage of Descriptive Engineering as a new term is that it reframes SRE work as the job of all engineers.

  1. https://youtu.be/ILuSxUYYjMs

   Luhmann zettelkasten origin myth at 165 second mark

   A short outline of several numbering schemes (essentially all decimal in nature) for zettelkasten including: - Luhmann's numbering - Bob Doto - Scott Scheper - Dan Allosso - Forrest Perry

   A little light on the "why", though it does get location as a primary focus. Misses the idea of density and branching. Touches on but broadly misses the arbitrariness of using the comma, period, or slash which functions primarily for readability.

  1. level 1coluseum · 14 hr. agoInteresting to be sure! But feel it misses the whole point , in my opinion, of building your own ….if you just buy someone’s else’s then where are your original thoughts and ideas…..those will be in built in your own zettlekasten….sort of the whole point in my eyes? I think one of the sticking points with zettlekasten is the amount of time and effort it can take and so people will try and short circuit the process . The point to me is the process of building your own original zettlekasten is the whole point. Hope I am making sense 😗

   I get the gist of what you're saying and I prefer putting things into my own collection in my own words as well. However, there is a history of folks putting other materials into their systems like this. Johannes Heyde, in particular, mentioned that German publishers used to mail promo details for forthcoming books on A6 size postcards that one might place directly into their bibliographic index without needing to recopy.

   I know I've suggested to u/sscheper before that he ought to release his forthcoming book in index card format, if only as an interesting means of showing an example of what a zettelkasten looks like and how it might work.

 16. Sep 2022
  1. Artykuł jest właściwie skrótem, czy transkrypcją, materiału wideo na temat adresowania, numerowania notatek Zettelkasen.

   Autor przedstawia 5 konwencjI numerowania notatek: samego Niklasa Luhmanna, Boba Doto, Scotta Schepera, Dana Alloso oraz własną.

   Przedstawia różne sposoby tworzenia adresu notagraficznego.

  1. More important is the fact that recently some publishershave started to publish suitable publications not as solid books, but as file card collections.An example would be the Deutscher Karteiverlag [German File Card Publishing Company]from Berlin, which published a “Kartei der praktischen Medizin” [File Card of PracticalMedicine], published unter the co-authorship of doctors like R.F. Weiß, 1st edition (1930ff.).Not to be forgotten here is also: Schuster, Curt: Iconum Botanicarum Index, 1st edition,Dresden: Heinrich 1926

   As many people used slip boxes in 1930s Germany, publishers sold texts, not as typical books, but as file card collections!

   Link to: Suggestion that Scott Scheper publish his book on zettelkasten as a zettelkasten.

  1. Niklas Luhmann read a secret, little-known German book in early 1951 which formed the foundation for his Zettelkasten.

   According to Scott Scheper's conversation with Clemens Luhmann, Niklas' son, Niklas Luhmann read Heyde (1931) in 1951. He would have been 24 years old and just out of law school at the University of Freiburg (1946-1949) and starting into a career in public administration in Lüneburg. (It would have been before he went to Harvard in 1961 and before he left the civil service in 1962. (Wikipedia entry for dates here)

 17. Aug 2022
  1. Title for My Book

   It's tough to do your own marketing and naming is hard. If you have an obscure short title, be sure to have a sharply defined subtitle, both for definition but to hit the keywords you'll want for discovery and search (SEO) purposes. Though be careful with keyword stuffing, if for no other reason than that Luhmann had a particularly sparse index.

   Zettelkasten doesn't have much value for for native search (yet). Who besides a student that doesn't really want to buy it searches for a book on note taking?! Creativity, Productivity, and Writing are probably most of your potential market, so look at books in those areas for words to borrow (aka steal flagrantly). Other less common keywords to consider or throw into your description of the book, though not the title: research, research methods, literature review, thesis writing, Ph.D., etc.

   Perhaps you've limited the question Scott. Instead ask everyone: What title would you want to see on such a book that would make you want to buy and read it? Everyone should brainstorm for 3 minutes and write down a few potential titles.

   I'll start:

   Antinet Method: Thought Development for Creativity and Productive Writing

   Antinet Zettelkasten: A Modern Approach to Thought Development

   Antinet: The Technique of Unreasonably Productive Intellectual Work (and Fun) [h/t F. Kuntze]

   Mix and match away...

  1. Jones, Christopher P. “Zettelkasten.” Edited by R. Merkelbach and J. Stauber. The Classical Review 50, no. 1 (2000): 170–72.

   Nothing at all about the titular word zettelkasten, but rather a negative review of a book on inscriptions...

  1. The video above gives a brief introduction to Scheper’s method, which he promises will help you create “genius-level work” in your chosen domain.

   But isn't Scheper's Method explicitly that of Niklas Luhmann?!?

  1. Scheper, Scott P. Antinet Zettelkasten: The Secret Knowledge Development System Evolved By History’s Greatest Minds. Advanced Reader Copy. Greenlamp, 2022.

  Tags

  Annotators

 18. Jul 2022
  1. Famously, Luswig Wittgenstein organized his thoughts this way. Also famously, he never completed his 'big book' - almost all of his books (On Certainty, Philosophical Investigations, Zettel, etc.) were compiled by his students in the years after his death.

   I've not looked directly at Wittgenstein's note collection before, but it could be an interesting historical example.


   Might be worth collecting examples of what has happened to note collections after author's lives. Some obviously have been influential in scholarship, but generally they're subsumed by the broader category of a person's "papers" which are often archived at libraries, museums, and other institutions.

   Examples: - Vincentius Placcius' collection used by his students - Niklas Luhmann's zettelkasten which is being heavily studied by Johannes F.K. Schmidt - Mortimer J. Adler - was his kept? where is it stored?

   Posthumously published note card collections - Ludwig Wittgenstein - Walter Benjamin's Arcades Project - Ronald Reagan's collection at his presidential library, though it is more of an commonplace book collection of quotes which was later published - Roland Barthes' Mourning Diary - Vladimir Nabokov's The Original of Laura - others...


   Just as note collections serve an autobiographical function, perhaps they may also serve as an intellectual autobiographical function? Wittgenstein never managed to complete his 'big book', but in some sense, doesn't his collection of note cards serve this function for those willing to explore it all?


   I'd previously suggested that Scott P. Scheper publish not only his book on note taking, but to actually publish his note cards as a stand-alone zettelkasten example to go with them. What if this sort of publishing practice were more commonplace? The modern day equivalent is more likely a person's blog or their wiki. Not enough people are publicly publishing their notes to see what this practice might look like for future generations.

  1. it's a how we know it in some way so it's different forms of how yes it's not based on the content of it so there's different ways you can do taxonomies and people often want to monkey with the taxonomy they said no no like you can make a 00:00:50 taxonomy however you want like if you make the taxonomy on the basis of content you're going to have like you're going to have like you know knowledge about australia knowledge about the solar system and right right now that you're right this is much more about the 00:01:03 manner and the mechanisms of knowing than it is about the content

   The 4 P's is concerned with the "how" of knowing rather than content of knowledge.

  1. we often have too narrow an appreciation of   knowing focusing too much on one or two kinds  of knowing but to live well in a complex world   we need to effectively engage with four kinds  of knowing and perfectly they all begin with a P

   Title: Four Kinds of Knowing Author: Rich Watkins Date

   https://www.youtube.com/watch?v=Gyx5tyFttfA

  1. I wonder if Scott P. Scheper has done any videos on his writing/composing process for getting material out of his card file for creating his book for which I've seen portions of a few chapters floating around. I've loosely followed his YouTube channel and his r/antinet community on Reddit, but I haven't seen this portion of his process in any detail.

   This (export) part also seems like one of the more intense, manual, and heaving lifting pieces of the process. I've yet to see any digital tools which automate or make this portion of the work easier.

   Perhaps a graph view of connected nodes with titles in which one can highlight nodes as a selection method and then export them in some process to a space where they might be potentially reordered or shuffled into a linear order for further editing and ultimately publishing, might be useful? Even saying this takes forever much less doing it easily with an inspiring user interface..

   Link to: https://hyp.is/9PV1jP5OEeyPumNKyckR1A/danallosso.substack.com/p/zettelkasten-on-paper

   Syndication links: - https://danallosso.substack.com/p/zettelkasten-on-paper/comment/7610486

 19. Jun 2022
  1. u/sscheper in writing your book, have you thought about the following alternative publishing idea which I'm transcribing from a random though I put on a card this morning?

   I find myself thinking about people publishing books in index card/zettelkasten formats. Perhaps Scott Scheper could do this with his antinet book presented in a traditional linear format, but done in index cards with his numbers, links, etc. as well as his actual cards for his index at the end so that readers could also see the power of the system by holding it in their hands and playing with it?

   It could be done roughly like Edward Powys Mathers' Cain's Jawbone or Henry Korn's Pontoon Manifesto? Perhaps numbered consecutively to make it easier to bring back into that format, but also done with your zk numbering so that people could order it and use it that way too? This way you get the book as well as a meta artifact of what the book is about as an example of how to do such a thing for yourself. Maybe even make a contest for a better ordering for the book than the one you published it in ?

   Link to: - https://hyp.is/6IBzkPfeEeyo9Suq-ZmCKg/www.scientificamerican.com/article/reading-paper-screens/

  1. The Antinet’s permanent-address scheme, with its shifting nature, gives the system a unique personality. The Antinet’s unique personality stands as one of the most integral aspects of the system. A key component that enables insightful communication with a human being is the human’s personality–the person’s unique way of communicating with you based on their unique perspectives and interpretations. The Numeric-alpha addresses provide the Zettelkasten with a unique personality. Over time, unique structures form due to Numeric-alpha addresses. This is important because it allows one to communicate with the Antinet, transforming it into a communication experience with a second mind, a doppelgänger, or a ghost in a box, as Luhmann called it. (5)5 This is the entity Luhmann referred to when he titled his paper, Communicating with Noteboxes. Numeric-alpha addresses make all of this possible.

   Scheper seems to indicate that it is the addressing system alone which provides the "personality" of a zettelkasten, whereby he's actively providing personification of a paper and pencil system by way of literacy. We need to look more closely, however at the idea of what communication truly is to discern this. A person might be able to read an individual card and have a conversation with just it, but this conversation will be wholly one sided, and stops at the level of that single card. We also need the links between that individual card and multiple others to fill in the rest of the resulting potential conversation. Or we will rely on the reader of the card extending the idea or linking it to others of their ideas (and that of the zettelkasten), to grow the system and thereby its "personality".

   Thus the personality is part that of the collection of cards using their addresses and the links between them. This personality, however, isn't immediate. It might grow over time reaching some upper limit at the length of time of the user's life, but much of its personality is contingent upon the knowledge of the missing context of the system that is contained in or by its creator. Few zettelkasten will be so well composed as to provide full context. (cross reference: https://hyp.is/5gWedOs7Eeyrg2cTFW4iCg/niklas-luhmann-archiv.de/bestand/Zettelkasten/zettel/ZK_2_NB_9-8_V).

   The question we might want to look at: Is there a limiting upper bound (a la a Shannon Limit) to the amount of information that a zettelkasten might contain or transmit, even beyond the life of an initial creator? Could it converse with itself without the assistance of an outside actor of some sort? What pieces are missing that might help us to define communication or even life itself?

  2. The four principles Niklas Luhmann used to build his notebox system are: Analog Numeric-alpha Tree Index The first letters of those four principles (A, N, T, I) are what comprise an Antinet. An Antinet Zettelkasten is a network of these four principles.

   The four principles Niklas Luhmann used to build his notebox system are:

   1. Analog
   2. Numeric-alpha
   3. Tree
   4. Index

   The first letters of those four principles (A, N, T, I) are what comprise an Antinet. An Antinet Zettelkasten is a network of these four principles.

  1. What Disco Elysium proves is you can take an RPG, abstract away all the bullshit about swords and dragons and killing hundreds of bandits (those nameless NPCs who in the game world don’t have families, sisters, mothers), and still have a workable game. That the standard trope of an RPG protagonist being a hobo murderer who just loots corpses to sell their stuff to buy weapons to kill more people to loot more corpses, is not a cosmic inevitability for games.

   This game is both familiar and otherworldly, resulting in a strangely uncomfortable yet fun experience. Also, aside: I want to write a paragraph like this one day.

  1. Assessing whether what you are doing day to day needs to be an intentional process, something you and your manager re-assess routinely and compare to your goals and the organization goals.

   100%. So simple, yet so difficult.

  2. Gaps can happen in many shapes and sizes, and you need to recognize when a gap needs more senior leadership attention instead of trying to absorb them all. In those cases, you should be working on properly communicating the gap and its risk to the business (and risk to which part of the business) and NOT attempting to solve everything.

   I've definitely fallen into this trap many times: trying to fix everything, accomplishing little, burning out.

 20. May 2022
  1. One way is to adopt the simple model of a time horizon. Suppose a team declares the following as their goal: To produce the most value possible over the coming year. This team has a time horizon of 1 year. So, when there comes a proposal to make a particular improvement to their productivity (be it a process fix or some automation or whatever else), they can estimate: How many hours of labor it will take to implementHow many weeks it will take to complete that laborHow many hours of labor it will save them over the year (the remainder of the year, that is, after subtracting the weeks spent implementing) In this way, productivity investments can be evaluated each on their own merit, rather than being lumped together into the “technical debt” pile.

   While it's useful to always have a time horizon in mind for any work, I don't think this would actually solve any of the problems the author lists here. Whether the time horizon is a quarter, a year, or five years, direct work is likely to squeeze out all the indirect work, especially if they're compared as equals. As flawed as 20% rule is at least it acts as a sort of "protection" against feature work completely consuming all the planned time.

  2. “Technical debt” is just what we call it when the deferred value takes the form of a decrease in our team’s velocity.

   There's more to tech debt than just reduced productivity. There's impact on users, such as due to inconsistent or slow functionality. There's impact on the business due to higher security risk or breached SLAs because time-to-resolution is longer. There's a morale impact to employees, which reduces retention. etc. etc.

  3. “Spend at least 20% of our time paying down tech debt” is not a principle. It’s an excuse to substitute our arbitrary personal taste for a realistic, evidence-based appraisal of cost and value.

   I like the push to actually quantify tech debt and its repayment. 20% feels like a way to avoid thinking critically about the time investment.

  4. So, in order to strategize – to decide what work to do in what order – we need to estimate, at the very least: t: The amount of value that will be created by doing a given taskP: The amount of labor required to do the task
  1. Well-run companies don’t tolerate perception straying too far from reality, so their executives are generally accountable to their real outcomes. Poorly run companies often punish executives who are too familiar with reality, and consequently operate in a realm of shared delusion.

   Yup. And seeing the shared delusion without having any invitation or means to dispel it is a road to burnout. It can be self-preserving to participate in the delusion instead.

  1. "I didn't fully understand it at the time, but throughout my time as a freshman at Boston College I've realized that I have the power to alter myself for the better and broaden my perspective on life. For most of my high school experience, I was holding to antiquated thoughts that had an impact on the majority of my daily interactions. Throughout my life, growing up as a single child has affected the way am in social interactions. This was evident in high school class discussions, as I did not yet have the confidence to be talkative and participate even up until the spring term of my senior year."

  1. Instead, it provides a framework for quickly and effectively making decisions that protect users and the community, in ways that are predictable enough to be trusted by the community.Once we think about creating such a framework, we realize that this is the kind of model where the more useful data we have to help form our point of view, the better a decision-making process we can create. If we understand our challenge to be how to rapidly gain sufficient context with which to make an informed decision, then it becomes obvious we should consider a user's behavior off-platform.

   I appreciate the focus on community here as opposed to individual people or corporations.

 21. Apr 2022
  1. In this case, for a test to be statistically significant, p-value must be lower than 0.05.

   statistical significance should be less than 5%

   tf your confidence that the results are not due to chance is 95%

  1. One of the field’sleading textbooks was authored by literature scholar Edward P. J. Corbett, whonever relinquished the notion that emulating the work of the masters was the firststep toward developing one’s own distinctive style. “Imitate, that you may bedifferent!” Corbett thundered.

   Literature scholar Edward P.J. Corbett used to command "Imitate, that you may be different!" While his rhetoric and composition textbook may have encouraged students to emulate the masters, this pattern goes back to ancient Greek rhetoricians who also admonished

   Link to rhetoric examples in antiquity. Link to the Finding Forrester example.

 22. Feb 2022
  1. Физика - мягкий пластилин в руках философии. При этом пластилин не замечает мнущих его рук и воображает, что он по собственной воле и по логике своего развития принимает то ту, то иную причудливую форму.
 23. Jan 2022
  1. 文章篇幅長就比較容易有看了就忘的情況,常常一個段落要重複看幾次才能掌握其中的訊息,抑或是在文獻綜述階段閱讀的參考文獻等到要實際寫論文時記憶已經模糊
  2. 在大學以前所閱讀的英文文章大多是考試時的短文抑或是詞彙較日常的小說,而學術型論文中有大量不同專業領域的單字,若還是保持著以往邊看邊查單字的的習慣,閱讀速度則大幅降低,也比較難記住文章的重點內容
  3. coherence and cohesion
  4. And I should also read more and write more to become a fluent speaker of English, which may be rather important in my academic career. In this course, I deeply realized that reading and writing are organically combined, and both are indispensable.
  5. It also reminds me that the literature review part of RA is quite important
  6. Diversified and appropriate research methods are what I consider significant and require special attention and future efforts.
  1. Treatment with single probiotic B. infantis didn't impact on abdominal pain, bloating/distention, or bowel habit satisfaction among IBS patients. However, patients who received composite probiotics containing B. infantis had significantly reduced abdominal pain
 24. Sep 2021
 25. Aug 2021
 26. Jul 2021
 27. Apr 2021
 28. Mar 2021
 29. Dec 2020
  1. Stuaert Rtchie [@StuartJRitchie] (2020) This encapsulates the problem nicely. Sure, there’s a paper. But actually read it & what do you find? p-values mostly juuuust under .05 (a red flag) and a sample size that’s FAR less than “25m”. If you think this is in any way compelling evidence, you’ve totally been sold a pup. Twitter. Retrieved from:https://twitter.com/StuartJRitchie/status/1305963050302877697

 30. Oct 2020
 31. Aug 2020
  1. If a prominent magazine like The Lancet is publishing such rubbish, who is to say smaller and less well financed magazines aren’t doing the same on a langer scale?

 32. Jun 2020
 33. Mar 2020
  1. My wife thinks I'm more forgiving than she is, but my motives are purely selfish.