233 Matching Annotations
 1. Last 7 days
  1. button-variant

   برای تعیین نوع اون رنگ به کار میره و خیلی جالبه

  2. locales

   با تعیین کردن نوع local میتونی نوع تقویمی که انتخاب کردی را بزنی. جالبه فارسی خیلی خوب handle می کنه.

  3. button-only pr

   این prop برای تعیین اینکه بتونی اون متن داخل فیلد را عوض کنی و فقط با زدن اون دکمه اون modal باز بشه

  4. size p

   این prop برای تعیین size اون دکمه به کار می رود.

  5. hidden

   موقع بسته شدن پنجره اطلاعات

  6. input

   موقع ورود اطلاعات

 2. Jan 2023
  1. 个人学习可能取决于他人行为的主张突出了将学习环境视为一个涉及多个互动参与者的系统的重要性
 3. Dec 2022
  1. Through her writing Easterling often forces architects to re-envision their role in the making of space around the world, extolling the virtues of knowing how versus knowing what. She also encourages them to consider creating “active forms” — time-released protocols that manage spatial levers, exchanges, and switches — in addition to “object forms,” or what we commonly think of as buildings.

   [[Active form]] consist of dispositions that materialize as new forms.

  1. His note taking technique has a high distraction potential and is time consuming.

   highlight from https://www.reddit.com/user/ManuelRodriguez331/ <br /> https://www.reddit.com/r/Zettelkasten/comments/zigwo3

   Anecdotal evidence of how some might view zettelkasten note-taking practices, particularly when they have no end goal or needs in mind.

   Form follows function

   /comment/izs0u3b/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3

 4. Nov 2022
  1. on

   این جا یه مفهومی داره به نام type که خب این میتونه email یا number یا چیزهای مختلفی باشه

 5. Oct 2022
 6. Sep 2022
  1. IntertextsAs Jonathan Culler writes: “Liter-ary works are not to be consideredautonomous entities, ‘organicwholes,’ but as intertextual con-structs: sequences which havemeaning in relation to other textswhich they take up, cite, parody,refute, or generally transform.” ThePursuit of Signs (Ithaca, NY: CornelUniversity Press, 1981), 38.

   Throughout Rewriting: How To Do Things With Texts (Utah State University Press, 2006) Joseph Harris presents highlighted sidebar presentations he labels "Intertexts".

   They simultaneously serve the functions of footnotes, references, (pseudo-)pull quotes, and conversation with his own text. It's not frequently seen this way, but these intertexts serve the function of presenting his annotations of his own text to model these sorts of annotations and intertextuality which he hopes the reader (student) to be able to perform themselves. He explicitly places them in a visually forward position within the text rather than hiding them in the pages' footnotes or end notes where the audience he is addressing can't possibly miss them. In fact, the reader will be drawn to them above other parts of the text when doing a cursory flip through the book upon picking it up, a fact that underlines their importance in his book's thesis.


   This really is a fantastic example of the marriage of form and function as well as modelling behavior.


   cc: @remikalir

  1. there's actually at least one other science fiction book from the 50s written by alice mary norton who used to 00:07:07 write under andre norton pseudonym who talked about a relatively similar concept in the time traders although the idea here was a little bit different here the author explained that pretty much all the signs of modern civilization are going to be completely 00:07:20 erased by the time the next glacial period begins in other words everything you see around you all the cities all the technology every major building every major structure we've ever built will basically be gone there will be no 00:07:33 signs of it left and within just a few million years there will be no one to tell the story and that's of course not really far from the truth as a matter of fact that's exactly what the scientists in this hypothesis propose and explain as well and that's of course why it 00:07:46 makes it so difficult to either prove or disprove this we currently have no idea if any of this is correct here i actually wanted to show you this beautiful illustration by one of the authors we basically have no idea if back in the 00:07:58 day when the dinosaurs were around they also had some kind of a super intelligent species that would drive their own versions of cars have their own versions of smartphones and eventually result in their own demise over time all of this would be gone to 00:08:11 history because of the way that geology works on our planet but in this paper the scientists decided to actually work out any potential ideas or experiments we can conduct on the planet to try to find out if this actually existed and if 00:08:25 it was possible in the past

   !- similar to : common speculation of extinct civilization in Earth's history - Many people have thought about this possibility - Planet of the apes storyline was premised on this - Analog in spiritual practice, practicing emptiness and the Heart Sutra - form is emptiness, emptiness is form - individuality is all lost when we die and are endlessly recycled into other parts of the universe

 7. Aug 2022
  1. ```js (function () { var html = document.documentElement.innerHTML;

   /** 
    * the iframe's onload event is triggered twice: once when appending it to the document, 
    * and once when the form finishes submitting and the new URL is loaded 
    */
   var loaded = 0;
   
   var iframe = document.createElement('iframe');
   
     // unique name, to make sure we don't create any conflicts with other elements on the page
     iframe.name = 'bookmarklet-' + Math.floor((Math.random() * 10000) + 1);
     iframe.style.display = 'none';
   
     iframe.onload = function () {
       // remove the iframe from the document on the second firing of the onload event
       if (++loaded == 1) {
         return;
       }
   
       // you can also alert('Done!') here :)
       document.body.removeChild(iframe);
     };
   
   var form = document.createElement('form');
     form.method = "POST";
     form.action = "http://requestb.in/sbnc0lsb?nocache=" + Math.random();
     form.target = iframe.name;
   
   var textarea = document.createElement('textarea');
     textarea.name = 'source';
     textarea.value = html;
   
   form.appendChild(textarea);
   iframe.appendChild(form);
   
   document.body.appendChild(iframe);
   
   form.submit();
   

   })(); ```

 8. Jul 2022
  1. First we have to understand that the opposites need each other, revolve around each other, actually make one complete dynamic. Form is on the left and emptiness is on the right of the chart.  Form needs emptiness and emptiness needs form. They are actually not separated but intellectually we conceive them as separate and opposite.

   Explanation of Trungpa Rinpoche's Diamond Sliver

   Form and Emptiness need each other to exist and be understood. Let's unpack this. All forms can be broken down further and further into smaller and smaller bits...in the quantum mechanical limits, into emptiness. At the micro level, it is so tiny, it is no longer recognizable as form. And all this quantum mechanical soup is what makes up all forms.

   So the above is a statement using science, one perspective, which is also a position so also incomplete.It (science) is also propositional.

 9. Jun 2022
  1. I have not been doing deep dive writing about the topics that I have long centered this blog around — teaching, writing, music, art, collaborations, etc.

   Maybe it is time to put on the journalist hat and write some long form essays that take a whole summer to write. Perhaps a research paper on teacher 'burnout"? I would love to read that.

 10. Apr 2022
  1. (20) James 💙 Neill—😷 🇪🇺🇮🇪🇬🇧🔶 on Twitter: “The domain sending that fake NHS vaccine consent hoax form to schools has been suspended. Excellent work by @martincampbell2 and fast co-operation by @kualo 👍 FYI @fascinatorfun @Kit_Yates_Maths @dgurdasani1 @AThankless https://t.co/pbAgNfkbEs” / Twitter. (n.d.). Retrieved November 22, 2021, from https://twitter.com/jneill/status/1442784873014566913

  1. All of the major books that were to follow – Sade /Fourier / Loyola (1997), The Pleasure of the Text (1975), RolandBarthes by Roland Barthes (1977), A Lover’s Discourse (1990), andCamera Lucida (1993) – are texts that are ‘plural’ and ‘broken’, andwhich are ‘constructed from non-totalizable fragments and fromexuberantly proliferating “details”’ (Bensmaïa, 1987: xxvii-xxxviii).In all of the above cases the fragment becomes the key unit ofcomposition, with each text structured around the arrangement ofmultiple (but non-totalisable) textual fragments.

   Does the fact that Barthes uses a card index in his composition and organization influence the overall theme of his final works which could be described as "non-totalizable fragments"?

 11. Mar 2022
  1. call and response

   A Poem for The Minds Within instead of A Poem for Two Voices…. Clever Terry, as always.

 12. Feb 2022
 13. blogs.baruch.cuny.edu blogs.baruch.cuny.edu
  1. nd wat

   "clay" elicits ideas of rebirth and reformation; a new shape, a new you.

   "wattle" as well--is symbolically laden with anatomy connotations, but also can be reference to twings, and other images of nature.

 14. Dec 2021
 15. Oct 2021
 16. Sep 2021
 17. Aug 2021
  1. Work From Home Trends: Future of Remote Working in Post Covid-19 WorldDmitry ChekalinChief Executive OfficerTrendsHomeBlogTechnologyWork From Home Trends: Future of Remote Working in Post Covid-19 WorldFeb 10, 202111 min readGlobal lockdown due to Covid-19 made companies extensively shift to working from home. Apparently, telecommuting integration turns out to be deeper than we all expected. It is clear now that online work from home is going to be the “new normal” in 2021 and beyond. As such, to stay on track, you need to keep your eye on upcoming changes. In this article, we collected the main remote work trends to help you better adapt to the post-pandemic era. Here, you will also learn the key reasons why remote working is the future.

   Global lockdown due to Covid-19 made companies extensively shift to working from home. Apparently, telecommuting integration turns out to be deeper than we all expected.

   It is clear now that online work from home is going to be the “new normal” in 2021 and beyond. As such, to stay on track, you need to keep your eye on upcoming changes.

   In this article, we collected the main remote work trends to help you better adapt to the post-pandemic era. Here, you will also learn the key reasons why remote working is the future.

 18. Jun 2021
  1. I feel like I may have just stumbled on a back alley book club on design.

   It's digital books+Hypothes.is+Fight Club...

   The rules of Back Alley Book Club:

   1. We don't talk about Back Alley Book Club.
   2. We don't talk about Back Alley Book Club.

   ...

   1. If this is your first night at Back Alley Book Club, you have to annotate.

 19. Apr 2021
 20. Mar 2021
 21. Feb 2021
  1. The outcome returned by .run can be used in forms as though it were an ActiveModel object.
  2. You can also create a form object by calling .new on the interaction.
  1. ActiveModel::Form happened because the "tableless model" presented in RailsCast 219 wasn't as powerful as the "real deal" from RailsCast 193.
  1. So how are we going to create a model that doesn’t have a database table behind it? There are several potential solutions including various plugins but we’re going to use the method described in an entry on the Code Tunes blog. This shows a techinque that involves overriding a couple of methods in an ActiveRecord model and then manually defining the columns in the model file rather than in the database table. In our Recommendation model we’ll add in the two overridden methods and then use the column class method to define the columns in a similar way to how they’re defined in a migration file.

   Does this still work in Rails 6? I wonder.

  1. Why process, not save? This is entirely up to you. However, it's good to stay consistent across your team so there's no confusion. I began using save but found there are some cases for forms where you aren't saving anything, such as when you are just triggering a job or push-notification. I found using process fits more cases so that's what I use. This is also typically the only method that is public on my forms.

   process is a good name, but I think this is evidence that this object is not the form object itself, but a form processor (as I like to call it) or a "workflow" object (like https://github.com/gogogarrett/reform_example/blob/master/app/forms/workflows/user_workflow.rb), which wraps a form object.

  2. I've been over the use case for form objects in this post on moving away from fat models but wanted to go into more detail on how and why I use them here. I really believe in the utility of these objects; their ability to abstract and isolate logic in a simple and effective manner is unmatched, IMO.
  3. The basic classification of a form object is a class that contains writable attributes, validations and logic to persist the attributes to ActiveRecord objects. These forms can also include other side-effects like background job triggers, emails, and push-notifications etc. The simplest way to understand the concept is to think of them as a representation of a controller action where all of the business logic that happens in that controller action is abstracted into a form object.

   This definition may be a bit too broad. Others (like Reform) define it to have smaller scope — only the part where it persists/validates attributes. The other side effects might be better to put in a different location, like the controller action, or a service/processor object that has a form object.

 22. Jan 2021
 23. Nov 2020
 24. Oct 2020
  1. I use a mutator and use it's changeValue function to 'change' the value of the relevant field (I supply the same value). This in turn notifies all relevant parties of the change to the form's state, and a validation is triggered.

   Nearly duplicate annotation here: https://hyp.is/I2t56hjLEeuPXIsZG-jYog/xtzmf.csb.app/

  2. Some user experience issue with the proposed solution: This won't show up the inline field error message if you just hit on submit and other fields already contained errors since the code on the onSubmit won't be hit
  3. This is for a time picker. If you're picking times for today, you may pick a time that is 15 minutes from now. It's valid now because it's currently in the future. If you don't touch the form for the next 20 minutes then click submit, the submission should be prevented because your selected time is now 5 minutes in the past.
  1. Form Validation
  2. Form State Management
  3. return { type: "COUNTRY_BLACK_LIST", succeeded, message: succeeded ? "" : "This country is not available" }
  4. It is easily extensible (already implemented Final Form and Formik plugin extensions).
  5. React Final Forms is a great library, an enhanced version of Redux Form
  6. If you want to implement a form with a superb User Experience, you have to take care of many variables:
  7. Form validation can get complex (synchronous validations, asynchronous validations, record validations, field validations, internationalization, schemas definitions...). To cope with these challenges we will leverage this into Fonk and Fonk Final Form adaptor for a React Final Form seamless integration.
  8. Just let the user fill in some fields, submit it to the server and if there are any errors notify them and let the user start over again. Is that a good approach? The answer is no, you don't want users to get frustrated waiting for a server round trip to get some form validation result.
 25. Sep 2020
  1. I love how they have this example with plain JS to show how slim and simple it can be even when not using react and react-final-form. It demystifies things so you can see how it works and how it would be if not using React (which in turn helps you appreciate what react/react-final-form do for you).

  1. Form validation is hard. That's why there are so many different form handling libraries for the popular web frameworks. It's usually not something that is built-it, because everyone has a different need and there is no one-fit-all solution.
 26. Aug 2020
  1. Allows batch updates by silencing notifications while the fn is running. Example: form.batch(() => { form.change('firstName', 'Erik') // listeners not notified form.change('lastName', 'Rasmussen') // listeners not notified }) // NOW all listeners notified
 27. Jul 2020
 28. Jun 2020
 29. May 2020
 30. Apr 2020
 31. Mar 2020
  1. The equality of all sorts of human labour is expressed objectively by their products all being equally values; the measure of the expenditure of labour power by the duration of that expenditure, takes the form of the quantity of value of the products of labour; and finally the mutual relations of the producers, within which the social character of their labour affirms itself, take the form of a social relation between the products.

   Every form of particular, useful labor, that which directs physiological energy towards specific outcomes, is grouped under the category of "abstract labor" under capitalism. The magnitude and duration of "abstract labor" is expressed as exchange value in commodities, which brings products into reducible, quantifiable relation to each other. It is because commodities are all equal to each other insofar as they are bearers of quantifiable exchange value that so many forms of human labor are equated as different magnitudes and durations of "abstract labor" (many value-form theorists and value critics have argued that "labor" as such is not a transhistorical category, but only a category under capitalism by virtue of its being the source of exchange value). The distribution of value amongst commodities indexes and organizes the division and distribution of labor, and this is what Marx means when he writes that "the mutual relations of the producers, [...] take the form of a social relation between the products." That "social relation" is the relation between producers, which is determined by the relations of value between commodities produced for the market.

 32. Jan 2020
  1. presents

   In Ben Fowkes translation in the Penguin edition, we find "The wealth of societies…appears as."

   In the German edition, Marx uses the verb erscheint ('scheint' shares an etymological link to the English word, shine.)

   On p. 127, Marx uses the Hegelian expression, Erscheinungsform (form of appearance). In this edition, it is rendered "the phenomenal form."

   Marx uses this term to describe the way that, in order for exchange-values to present an equivalence between two distinct use-values (i.e. x corn, y silk) they must possess some common element of identical magnitude. As exchange-values, commodities "cannot be anything other than the mode of expression, the 'form of appearance' [Erscheinungsform], of a content distinguishable from it," (Karl Marx. Capital, Vol. I, p. 127)