58 Matching Annotations
 1. Mar 2024
  1. we have the Pilgrims (a people who are celebrated atThanksgiving, a holiday that did not exist until the Civil War), who cameashore at Plymouth Rock (a place only designated as such in the lateeighteenth century). The quintessential American holiday was associatedwith the native turkey to help promote the struggling poultry industryduring the Civil War.

   Why does it seem so apropos that Thanksgiving, a quintessential American holiday, is the product of corporate marketing?

 2. Feb 2024
  1. In the 8th century, they formed a tribal confederation conventionally named the Oghuz Yabgu State in Central Asia. Today, much of the populations of Turkey, Azerbaijan and Turkmenistan are descendants of Oghuz Turks.

   Many Turks descend from the Oghuz Turks

 3. Sep 2023
 4. Nov 2022
  1. Το δημοκρατικό Ισραήλ διασώθηκε το 1973 μόνο χάρη στην ύπαρ-ξη της φασιστικής Πορτογαλίας, όπου προσγειώνονταν τα αεροπλάνατης αμερικανικής αερογέφυρας, της φασιστικής Ισπανίας, υπεράνω τηςοποίας τα αεροπλάνα μας ανεφοδιάζονταν και της φασιστικής Ελλάδας,από τα λιμάνια της οποίας ενεργούσαν ο Έκτος Στόλος και οι νηοπομπές. Στη διάρκεια του πολέμου της Μέσης Ανατολής η Τουρκίαεπέ τρεψε σε σοβιετικά αεροπλάνα να διέρχονται από τον εναέριο χώροτης και έφερε εμπόδια σε εμάς. Αντίθετα, η Ελλάδα επέτρεψε στονΈκτο Στόλο να συνεχίσει να ενεργεί από τις βάσεις της και τούτο είναιη μεγάλη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε στιγμές κρίσεως.

   Το 1976 ο επικεφαλής της όλης αμερικανικής επιχείρησης, ναύαρχος Zumwalt, ειπε τα δικτατορικά καθεστώτα της Πορτογαλία, Ισπανίας & Ελλαδας ηταν που έσωσαν το Ισραηλ. Αντιθετα, η Τουρκία πηγε με Σοβιετικούς.

  1. Ο Εθνικος Διχασμος, η άλλη διασταση

   • Δημήτρης μιχαλόπουλος (1997-2012)
   • academia.edu
   • pdf: Μιχαλόπουλος-ΟΕθνικοςΔιχασμοςΗΑλληΔιασταση.pdf
   • Λεπτομερειες για την σκουφια του Βενιζελου & Μητσοτακηδων
   • Μου λείπει POV για Θερισσο.
  2. Στὶς11 Νοεμβρίου 1892, βρέθηκε σκοτωμένος στὸ Λουτράκι, κοντὰ στὰΧανιά, ὁ Μουσουλμάνος Τεφὴκ Μπαντράκης. Οἱ ἀνακρίσεις ὁδή‐γησαν στὴ σύλληψη ἕξι Χριστιανῶν ὡς ὕποπτων γιὰ τὸν φόνο,ἀλλὰ ἡ κοινὴ γνώμη στὴν ὅλη περιοχὴ τοὺς θεώρησε ἀθώους καὶἀπέδωσε τὸ ἔγκλημα σὲ ἐνδοοικογενειακὴ σύγκρουση. Κανένας,κατὰ συνέπεια, οὔτε Χριστιανὸς μὰ οὔτε καὶ Μουσουλμάνος, δὲνἤθελε νὰ ἀναλάβει δικηγόρος τῆς οἰκογένειας τοῦ θύματος. Τε‐λικῶς τὴν ὑπόθεση τὴν πῆρε στὰ χέρια του ὁ Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος,ἂν καὶ ἀρχικῶς εἶχε δεχτεῖ νὰ εἶναι συνήγορος τῶν κατηγορου‐μένων,3 τελικῶς στράφηκε μὲ τέτοιο πάθος καὶ τόση ἐπιδεξιότηταἐναντίον τῶν τελευταίων, ὥστε δύο ἀπὸ αὐτούς, οἱ ΓεώργιοςΠαπαδάκης καὶ Ἀντώνιος Λαρεντζάκης, καταδικάστηκαν σὲθάνατο: Ἐκτελέστηκαν μὲ ἀπαγχονισμὸ τὴ νύχτα τῆς 7ης πρὸς τὴν8η Ἰανουαρίου 1894.4Ἀργότερα ἀποδείχτηκε ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη εἶχε δίκιο· ὁφονιὰς δὲν εἶχε σχέση μὲ ὅσους δικάστηκαν καὶ καταδικάστηκαν:Εἶχε πάρει μεγάλη χρηματικὴ ἀμοιβὴ ἀπὸ ἀδελφὸ τοῦ θύματος,γιὰ νὰ κάνει τὸ ἔγκλημα.5 Ἀνάλογο ποσὸν δόθηκε καὶ στὸν ἴδιοτὸν Βενιζέλο, γιὰ νὰ κάνει ὅ,τι ἔκανε.6 Οἱ παρὰ τὴν ἐπαγγελ‐

   Η υποθεση που ανέλαβε ο Βενιζέλος με τους 6 χριστιανούς που καταδικάστηκαν(1894) για το φονο(1892) μουσουλμάνου.

  3. Τρεῖς μέρες ἀργότερα, στὴ Νέα Ἐφημερίδα δημο‐σιεύθηκε «Διαμαρτύρηση» πενταμελοῦς ἐπιτροπῆς Κρητῶν φοι‐τητῶν, ὅπου τονιζόταν πὼς ἀναλλοίωτος πόθος τοῦ κρητικοῦ λαοῦἦταν ἡ μετὰ τῆς Ἑλλάδος ἕνωσις. Τελευταῖο μέλος τῆς ἐπιτροπῆςἐμφανιζόταν ὁ Βενιζέλος. 2

   To 1886 στην επίσκεψη του Joseph Chamberlain εινι η 1η πολιτική κινηση του Βενιζέλου για την ένωση της Κρήτης.

  4. Αὐτὴ ἡ «συνήθεια» τῶν πρόσκαιρων γάμων σήμαινε ὅτιἕνας Μουσουλμάνος μποροῦσε νὰ ἔχει σεξουαλικὲς σχέσεις μὲἑλληνοορθόδοξη γυναίκα τῆς ἀρεσκείας του γιὰ συγκεκριμένοχρονικὸ διάστημα· μετὰ τὴ λήξη αὐτῆς τῆς περιόδου, ἡ ἐν λόγῳἑλληνοορθόδοξη εἶχε δικαίωμα νὰ κάνει κανονικὸ γάμο μὲ ὁμό‐θρησκό της, ἀλλὰ τὰ παιδιὰ ποὺ εἶχε ἀποκτήσει μὲ τὸν Μου‐σουλμάνο τὰ κρατοῦσε ὁ πατέρας.3 Φυσικὰ τὰ παιδιὰ μιλοῦσαν τὴγλῶσσα τῆς μάνας (ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ

   Για τους τουρκοκρητικούς, πως γεννηθηκαν από προσωρινές σχεσεις χριστιανών γυναικών με μουσουλμάνους

  1. Καιπροκάλεσαν αυτή την απομόνωση με την επιμονή τους να φέρουνπίσω τον Κωνσταντίνο, δηλαδή με μια ακόμη παραχώρησή τουςστον συναισθηματισμό, ενώ θα μπορούσαν να τον φέρουν καικατόπιν αυτός να αποχωρήσει αμέσως, παραχωρώντας τον θρόνοσε έναν από τους γιους του. Σε κάθε περίπτωση, διολίσθησαν σεμια όλο και πιο δυσμενή κατάσταση, και το πρώτο τρίμηνο του1921 ανακάλυψαν ότι ήταν μόνοι και έπρεπε να εφαρμόσουνστρατιωτικά τη Συνθήκη των Σεβρών απέναντι σε έναν διαρκώςισχυροποιούμενο Κεμάλ,

   Ήταν λαθος η επαναφορά του Κωνσταντίνου, και οι μετέπειτα επιλογές για την διπλωματική απομόνωση της Ελλάδας.

  2. είναι πολύεπισφαλές να υποθέσουμε ότι, σε περίπτωση που παρέμενε στηνεξουσία, ο Κεμάλ θα είχε εξασφαλίσει τη διεθνή ανοχή ή βοήθειαπου εξασφάλισε το 1921 έναντι των αντιβενιζελικών.

   Γιατί η ήττα του Βενιχζέλου στις εκλογές του 1920 ενίσχυσε τον Κεμάλ? (δες και Αρμενική Γεννοκτονία).

  3. με τη σύντομη εξαίρεση τηςδικτατορίας του Θεόδωρου Πάγκαλου το 1925-26 (του μόνουελληνικού καθεστώτος που εξέτασε το ενδεχόμενο νέου πολέμουμε την Τουρκία για να αμφισβητηθεί η διευθέτηση της Συνθήκηςτης Λωζάννης), το ελληνικό κράτος έγινε υποστηρικτής τουυπάρχοντος εδαφικού καθεστώτος και της διεθνούς νομιμότητας

   Ο ενταφιασμός της Μεγάλης Ιδέας μα έκανε να στηριζουμε το Διεθνές Δικαιο, αμυνώμενοι (δες παρακάτω).

  1. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος καιη δική της ουδετερότητα πρόσφεραν στην Τουρκία τη χρυσή ευκαιρία ναανατρέψει μονομερώς την προϋπάρχουσα ισορροπία, δημιουργώνταςτετελεσμένα γεγονότα τόσο στη Δυτική Θράκη όσο και στην Πόλη.

   Που οφειλεται η ανατροπή της ισοροπιας στους πληθυσμούς που εξαιρεθηκαν της βενιζελικής ανταλλαγής του 1923?

 5. Oct 2022
 6. Aug 2022
 7. Mar 2022
  1. Erdogan said. “We are building the Akkuyu Nuclear Energy Plant with Russia.”

   I tohught the West would demand that Turkey stop cooperating with Russia to acquire nuclear capabilities...not even that!

  2. Two super-yachts belonging to the sanctioned Russian billionaire Roman Abramovich docked in Turkish ports earlier this week. Istanbul has also become one of the main destinations for Russians fleeing their country.

   Turkey has replaced Russia as a safe-port to avoid the West's menace - Snowden would flee to Turkey nowadays.

 8. Oct 2021
  1. Coronavirus Pandemic Data Explorer. (n.d.). Our World in Data. Retrieved March 3, 2021, from https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer

   is:webpage lang:en COVID-19 graph case death Germany Sweden UK Afghanistan Africa Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antigua Barbuda Argentina Armenia Asia Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Colombia Comoros Congo Costa Rica Cote d'ivoire Croatia Cuba Cyprus Czechia Democratic Republic of Congo Denmark Djobouti Dominica Dominician Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Eswatini Ethiopia Europe Europian Union Faeroe Islands Falkland Islands Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Mashall Islands Mauritania Mauritius Mexico Micronesia Moldova Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North America North Macedonia Northern Cyprus Norway Oceania Oman Pakistan Palestine Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philipines Poland Portugal Qatar Romania Russia Rwanda Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South America South Korea South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Timor Togo Trinidad Tobago Tunisia Turkey Turks and Caicos Islands Uganda Ukraine United Arab Emirates USA Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican Venezuela Vietnam World Yemen Zambia Zimbabwe test vaccine chart map table data case fatality rate mortality

  Tags

  Annotators

  URL

 9. May 2021
 10. Apr 2021
  1. Asia Minor also called Turkey, where there are many cities and castles.

   Turkey at this time were heavily influenced by Persian tradition and embraced the Islamic faith. They were once a nomadic horde that expanded into Persia then Byzantine Empire. Becoming the dominate force in Anatolia.

 11. Mar 2021
 12. Feb 2021
  1. The three plants discussed, in Belarus, Turkey, and Uzbekistan are all being built by ROSATOM, Russia's state nuclear power company, and all will use the VVER-1200 reactors.

 13. Jan 2021
  1. On October 29, 1923, the assembly declared Turkey to be a republic and elected Mustafa Kemal as its first president. The caliphate was abolished on March 3, 1924, and all members of the Ottoman dynasty were expelled from Turkey.

   Independence of Turkey

  1. Secular Kemalist rhetoric relieved some of the international concerns about the future of Armenians who had survived the 1915 Armenian genocide, and support for Kurdish self determination similarly declined.

   Mustafa Kamal Ataturk wisdom in the defence of Turkey

 14. Dec 2020
 15. Oct 2020
  1. I had come of age in Turkey after the 1980 military coup. I had witnessed how effective censorship could be when all mass communication was cen-tralized and subject to government control: radio, television, and newspa-pers.

   I like the fact that she puts her personal background here upfront. It gives us a sense of the author's background while simultaneously setting the stage for what she'll be describing shortly.

 16. Aug 2020
  1. Eine klassisch machtpolitisch orientierte Analyse der aktuellen Politik Erdogans im östlichen Mittelmeerraum. Interessen an fossilen Brennstoffen werden hier nicht erwähnt. Interessant ist, dass es auch hier um eine Revision der Ergebnisse des ersten Weltkriegs zu gehen scheint.

 17. Jul 2020
 18. Jun 2020
 19. May 2020
 20. Apr 2020
 21. Oct 2019
 22. Feb 2019
  1. Open to the public since 1965, the Derinkuyu underground city, along with nearby Kaymaklı, is a well-known tourist attraction in the region. While only 8 of the 18 levels are viewable, it’s an incredible opportunity to see man’s ability to adapt to their circumstances.

   Would love to go see this!

 23. Dec 2018
  1. Fundamentally this is a great soup!

   My carcass was from a 14lb Turkey. Most of the major parts were eaten, but there was still a considerable amount of meat on the bone.

   Per other comments,

   added two capfuls of Apple Cider Vinegar during the boiling phase 50% Chicken stock to water Primary ingredients:

   Double carrots Double celery Double barley Add 4-8 cloves of garlic Skipped tomatoes (might reconsider) Seasoning:

   Double Worcestersshire Double to triple salt and pepper (to taste) Double parsley Double Basil Double to triple paprika Double to triple poultry seasoning. Double thyme Add red pepper Add a couple good squirts of Sriracha sauce And I found myself adding a fair amount more water, to handle the additional barley and also to make the soup a bit thinner. Particularly as the water evaporates over the course of the day.

   I can attest that these modifications result in a properly hearty soup!

   Oh, I also learned how to properly dice an onion today:

   https://www.youtube.com/watch?v=TwGBt3V0yvc

 24. Jun 2017
  1. The Belgian newspaper Le Soir, Spain's El Mundo, L'Espresso of Italy and the French online site Mediapart are members of European Investigative Collaboration (EIC), a cooperative initiative in investigative journalism.

   Here is the exact list of media outlets involved: L'Espresso, Le Soir, NRC, DER SPIEGEL, The Romanian Centre for Investigative Journalism / TheBlackSea.eu, Mediapart, Politiken, NewsWeek Serbia, El Mundo, Expresso, Dagens Nyheter, Malta Today, The Intercept and Agência Sportlight.

   Learn more about MaltaFiles and projects of the EICnetwork here: https://eic.network/projects/malta-files

  1. L'enquête lancée par 13 médias européens sur les activités de paradis fiscal de Malte met cette fois le projecteur sur la famille du président turc Recep Tayyip Erdogan. Elle serait propriétaire d'un pétrolier grâce à un montage financier discret.

   Learn more about MaltaFiles and projects of the EICnetwork here: https://eic.network/projects/malta-files

  1. Onderzoek van het journalistennetwerk European Investigative Collaborations (EIC), waarvan NRC deel uitmaakt, geeft nu een zeldzaam inkijkje in de zakelijke belangen van de familie Erdogan, en hoe die haar positie gebruikt om zichzelf te verrijken. Dat inkijkje biedt geen zicht op miljarden, wel op vriendjespolitiek ter waarde van dertig miljoen euro. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit het handelsregister in Malta en vertrouwelijke documenten in het bezit van EIC.

   Learn more about MaltaFiles and projects of the EICnetwork here: https://eic.network/projects/malta-files

  1. According to Fishman, the oil tanker was donated to Erdogan by Azeri billionaire Mubariz Mansimov back in 2008, as revealed by the European Investigative Collaboration (EIC) network, composed of 49 journalists from 13 media organizations in 16 countries.

   Learn more about MaltaFiles and projects of the EICnetwork here: https://eic.network/projects/malta-files

  1. De Erdogan-clan bezit de olietanker stiekem via brievenbusbedrijven op het Britse Island of Man en malta, meldt NRC Handelsblad. De krant maakt deel uit van een groep van dertien Europese media die de 'Malta Files' hebben onthuld, meer dan 150.000 vertrouwelijke documenten uit de 'coulissen van het miskende fiscaal paradijs' Malta.
  2. De familie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in 2008 zonder te betalen een olietanker verkregen ter waarde van 20 miljoen dollar. Dat blijkt uit onderzoek van journalistennetwerk EIC (European Investigative Collaborations).

   Learn more about MaltaFiles and projects of the EICnetwork here: https://eic.network/projects/malta-files

  1. De familie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zou de eigenaar zijn van een olietanker die 20 miljoen dollar kostte. Dat heeft Le Soir vrijdag gemeld. De krant maakt deel uit van de European Investigative Collaborations (EIC), een groep van dertien Europese media die de "Malta Files" hebben onthuld, meer dan 150.000 vertrouwelijke documenten uit de "coulissen van het miskende fiscaal paradijs" Malta.

   Learn more about MaltaFiles and projects of the EICnetwork here: https://eic.network/projects/malta-files

  1. Learn more about MaltaFiles and projects of the EICnetwork here: https://eic.network/projects/malta-files

   Here is the exact list of the media organizations involved: L'Espresso, Le Soir, NRC, DER SPIEGEL, The Romanian Centre for Investigative Journalism / TheBlackSea.eu, Mediapart, Politiken, NewsWeek Serbia, El Mundo, Expresso, Dagens Nyheter, Malta Today, The Intercept and Agência Sportlight.

  1. Here is the exact list of the media organizations involved: L'Espresso, Le Soir, NRC, DER SPIEGEL, The Romanian Centre for Investigative Journalism / TheBlackSea.eu, Mediapart, Politiken, NewsWeek Serbia, El Mundo, Expresso, Dagens Nyheter, Malta Today, The Intercept and Agência Sportlight.

   Learn more about MaltaFiles and projects of the EICnetwork here: https://eic.network/projects/malta-files

  1. Here is the exact list of the media organizations involved: L'Espresso, Le Soir, NRC, DER SPIEGEL, The Romanian Centre for Investigative Journalism / TheBlackSea.eu, Mediapart, Politiken, NewsWeek Serbia, El Mundo, Expresso, Dagens Nyheter, Malta Today, The Intercept and Agência Sportlight.

   Learn more about MaltaFiles and projects of the EICnetwork here: https://eic.network/projects/malta-files

  1. Malta Files, Erdoğan’ın yolsuzluklarını ifşa etti Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milyarlarca dolarlık bir servete sahip olduğundan bahsediliyor. Malta Files belgelerinde bunun bir kısmı ortaya çıktı. Mübariz Mansimov ve Sıtkı Ayan, Erdoğan ailesine 26 Milyon Euro “hediye” etti.
  1. Malta Files: Το σκάνδαλο με τις offshore του Τουρκου πρωθυπουργού Γιλντιρίμ Σάλο προκαλούν οι πρώτες πληροφορίες ενός οικονομικού σκανδάλου μεγατόνων με πρωταγωνιστή τον τούρκο πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ.

   Get the whole story on Yildirim here: https://theblacksea.eu/malta-files/article/en/family-business-turkey-prime-minister-offshore

   Find all stories from #MaltaFiles here: https://eic.network/