301 Matching Annotations
 1. Last 7 days
 2. Nov 2022
  1. τις άλλες γλώσσες, χρησιμοποιείται κατά κανόνα ο ίδιοςόρος (monarchy) για δύο ξεχωριστές έννοιες, που στα ελληνικά υπάρχει ηευχέρεια να αποδοθούν με δύο διαφορετικούς όρους: «βασιλεία» και«μοναρχία». Κατά συνέπεια, μπορεί στα ελληνικά να γίνει λόγος για«βασιλευόμενη δημοκρατία», ενώ στις άλλες γλώσσες το ίδιο ακριβώςκοινοβουλευτικό πολίτευμα ορίζεται ως «συνταγματική μοναρχία»(constitutional monarchy).

   Για το πως αποκαλουμε τα πολιτευματα.

  Tags

  Annotators

 3. Oct 2022
  1. His best known publication is his essay "The Significance of the Frontier in American History," the ideas of which formed the frontier thesis. He argued that the moving western frontier exerted a strong influence on American democracy and the American character from the colonial era until 1890.
  1. This effort, which Americans have supported almostfrom the beginning of the national existence and which is oneof the cornerstones of our democratic way of life, has hadremarkable results.

   Read in juxtaposition with the knowledge of orality and along with Graeber & Wengrow's The Dawn of Everything, one could certainly argue that there are other ways of knowing which provide potentially better pathways to democracy.

   Further, the simple fact of basic literacy doesn't necessarily encourage democracy. Take a look at the January 6th (2021) insurrectionists who were likely broadly literate, but who acted more like a damaged oral society and actively subverted democracy.

   Literacy plus "other things" are certainly necessary for democracy. How do we define these other things, and then once we have, is literacy still part of the equation for democracy?

  1. Mosca backs up histhesis with this assertion: It's the power of organization thatenables the minority always to rule. There are organizedminorities and they run things and men. There are unorganizedmajorities and they are run.

   In a democracy, is it not just rule by majority, but rule by the most organized that ends up dominating the society?

   Perhaps C. Wright Mills' work on the elite has some answers?

   The Republican party's use of organization to create gerrymandering is a clear example of using extreme organization to create minority rule. Cross reference: Slay the Dragon in which this issue is laid out with the mention of using a tiny amount of money to careful gerrymander maps to provide outsized influences and then top-down outlines to imprint broad ideas from a central location onto smaller individual constituencies (state and local).

 4. Sep 2022
  1. Between 1970 and 2010, the share of democratic governments in the world more than doubled to 53 percent. Since then, however, the trend has been steadily downward. At the same time, autocracies are increasingly successful economically. They are now the source of a 60 percent share of all patent registrations.
  1. McConnell said it’s up to the Republican candidates in various Senate battleground races to explain how they view the hot-button issue.   (function () { try { var event = new CustomEvent( "nsDfpSlotRendered", { detail: { id: 'acm-ad-tag-mr2_ab-mr2_ab' } } ); window.dispatchEvent(event); } catch (err) {} })(); “I think every Republican senator running this year in these contested races has an answer as to how they feel about the issue and it may be different in different states. So I leave it up to our candidates who are quite capable of handling this issue to determine for them what their response is,” he said.

   Context: Lindsey Graham had just proposed a bill for a nationwide abortion ban after 15 weeks of pregnancy.

   McConnell's position seems to be one that choice about abolition is an option, but one which is reserved for white men of power over others. This is painful because that choice is being left to people without any of the information and nuance about specific circumstances versus the pregnant women themselves potentially in consultation with their doctors who have broad specific training and experience in the topics and issues at hand. Why are these leaders attempting to make decisions based on possibilities rather than realities, particularly when they've not properly studied or are generally aware of any of the realities?

   If this is McConnell's true position, then why not punt the decision and choices down to the people directly impacted? And isn't this a long running tenet of the Republican Party to allow greater individual freedoms? Isn't their broad philosophy: individual > state government > national government? (At least with respect to internal, domestic matters; in international matters the opposite relationships seem to dominate.)

   tl;dr:<br /> Mitch McConnell believes in choice, just not in your choice.

   Here's the actual audio from a similar NPR story:<br /> https://ondemand.npr.org/anon.npr-mp3/npr/me/2022/09/20220914_me_gop_sen_lindsey_graham_introduces_15-week_abortion_ban_in_the_senate.mp3#t=206


   McConnell is also practicing the Republican party game of "do as I say and not as I do" on Graham directly. He's practicing this sort of hypocrisy because as leadership, he's desperately worried that this move will decimate the Republican Party in the midterm elections.

   There's also another reading of McConnell's statement. Viewed as a statement from leadership, there's a form of omerta or silent threat being communicated here to the general Republican Party membership: you better fall in line on the party line here because otherwise we run the risk of losing power. He's saying he's leaving it up to them individually, but in reality, as the owner of the purse strings, he's not.


   Thesis:<br /> The broadest distinction between American political parties right now seems to be that the Republican Party wants to practice fascistic forms of "power over" while the Democratic Party wants to practice more democratic forms of "power with".

 5. Aug 2022
  1. Right, it’s a problem of authority. When people don’t trust those charged with conveying the truth, they won’t accept it. And at some point, like I said, we’ll have to reconfigure our democracy. Our politicians and institutions are going to have to adjust to the new world in which the public can’t be walled off or controlled. Leaders can’t stand at the top of pyramids anymore and talk down to people. The digital revolution flattened everything. We’ve got to accept that.

   Martin Gurri holds that we need to reconfigure our democracy where the public cannot be walled off or controlled by politicians or institutions because the digital revolution flattened everything.

 6. Jul 2022
  1. It wasnot until we had completely re-sorted all our innumerable sheets ofpaper according to subjects, thus bringing together all the facts relatingto each, whatever the trade concerned, or the place or the date—andhad shuffled and reshuffled these sheets according to various tentativehypotheses—that a clear, comprehensive and verifiable theory of theworking and results of Trade Unionism emerged in our minds; tobe embodied, after further researches by way of verification, in ourIndustrial Democracy (1897).

   Beatrice Webb was using her custom note taking system in the lead up to the research that resulted in the publication of Industrial Democracy (1897).

   Is there evidence that she was practicing this note taking/database practice earlier than this?

  1. If you live in a democratic state, itmeans you have the right to criticize your government’s policies.

   Some might even say you have a duty to criticize your government's policies.

  Tags

  Annotators

 7. Jun 2022
  1. 18. The success of the referendum orga nized by Uber and Lyft to preserve their ex-tremely precarious model in California in 2020 illustrates the limits of an idyllic visionof direct democracy, as well as the need to reconceive a salarial status that makes it pos-sible to reconcile protection and autonomy.
  1. O sir, we should have fine times, indeed, if, to punish tyrants, it were only sufficient to assemble the people! Your arms, wherewith you could defend yourselves, are gone; and you have no longer an aristocratical, no longer a democratical spirit. Did you ever read of any revolution in a nation, brought about by the punishment of those in power, inflicted by those who had no power at all? You read of a riot act in a country which is called one of the freest in the world, where a few neighbors cannot assemble without the risk of being shot by a hired soldiery, the engines of despotism. We may see such an act in America.

   Oh the ironies of this as he was talking about a small proportion of the population at the time, a large swath of which (namely enslaved persons with no power) had no arms to protect themselves against him.

   His definition of "freemen" was painfully limiting for someone speaking about freedom in such lofty terms.

 8. May 2022
  1. We don’t know how many media outlets have been run out of existence because of brand safety technology, nor how many media outlets will never be able to monetize critical news coverage because the issues important to their communities are marked as “unsafe.”
 9. Apr 2022
  1. Researchdemonstrates that students who engage in active learning acquire a deeperunderstanding of the material, score higher on exams, and are less likely to failor drop out.

   Active learning is a pedagogical structure whereby a teacher presents a problem to a group of students and has them (usually in smaller groups) collectively work on the solutions together. By talking and arguing amongst themselves they actively learn together not only how to approach problems, but to come up with their own solutions. Teachers can then show the correct answer, discuss why it was right and explain how the alternate approaches may have gone wrong. Research indicates that this approach helps provide a deeper understanding of the materials presented this way, that students score higher on exams and are less likely to either fail or drop out of these courses.

   Active learning sounds very similar to the sorts of approaches found in flipped classrooms. Is the overlap between the two approaches the same, or are there parts of the Venn diagrams of the two that differ, and, if so, how do they differ? Which portions are more beneficial?

   Does this sort of active learning approach also help to guard against "group think" as the result of comparing solutions from various groups? How might this be applied to democracy? Would separate versions of committees that then convene to compare notes and come up with solutions improve the quality of solutions?

 10. Mar 2022
  1. Masistes, Artembáres passed: Imaeus too, the bowman brave, Sosthánes, Pharandákes, drave— And others the all-nursing wave Of Nilus to the battle gave; Came Susiskánes, warrior wild, And Pegastágon, Egypt’s child:

   Emphasis on mortal characters' strengths as Athens or those supporting Athens build support for democracy. Aeschylus may have known and fought alongside people with similar personalities, strength of individual mortals also emphasized (unlike one divine, absolute ruler in EoG).

   Further, while EoG represents the rise of good to conquer evil, The Persians shows how one bad ruler (out of hubris and greed) of an otherwise good kingdom can become an antagonist -more complex setup than EoG

  1. http://www.cs.umd.edu/hcil/trs/97-21/97-21.html

   A view of internet technology from 1998. It's filled with techno-utopianism, but provides some thought and admonishment against watching out for design which may have future deleterious consequences.

   It's a bit amazing how many problems he highlights as relatively easily solvable are still unsolved and largely untouched: search/search engines, academic publishing workflows, democracy, and general digital humanism.

  2. Democratic processes take time. The goal of a legislation-writing genex is not necessarily to speed the process or increase the number of bills, but to engage a wider circle of stakeholders, support thoughtful deliberation, and improve the quality of the resulting legislation.

   What are the problems here in such a democratic process online or even in a modern context?

   People who aren't actually stakeholders feel that they're stakeholders and want to control other's actions even when they don't have a stake. (eg: abortion)

   People don't have time to become properly informed about the ever-increasing group of topics and there is too much disinformation and creation of fear, uncertainty and doubt.

   Thoughtful deliberation does not happen.

   The quality of legislation has dropped instead of increased.

   Bikeshedding is too easy.

   What if instead of electing people who run, we elected people from the electorate at random? This would potentially at least nudge us to have some representation by "one of the least of these". This would provide us to pay more attention to a broader swath of society instead of the richest and most powerful. What might the long term effects of this be?

  3. Important tools are still needed for group formation and discussion within communities of tens, thousands, and millions of people. Participation in democratic political processes are appealing, but ensuring informed participation, respect for opposing views, and adequate time for deliberation will be difficult. A major research effort would help to grapple with complex issues of thousand of active participants in discussion groups. How would an electronic Robert's Rules of meetings help to keep orde r, permit caucusing of subgroups, support voting, and allow objections to be aired?

   Highlights of some important humanist problems that haven't had nearly enough work on the internet. Instead we allow rampant capitalism of certain areas without forcing companies to spend time working at the harder problems.

  4. The current mass media such as t elevision, books, and magazines are one-directional, and are produced by a centralized process. This can be positive, since respected editors can filter material to ensure consistency and high quality, but more widely accessible narrowcasting to specific audiences could enable livelier decentralized discussions. Democratic processes for presenting opposing views, caucusing within factions, and finding satisfactory compromises are productive for legislative, commercial, and scholarly pursuits.

   Social media has to some extent democratized the access to media, however there are not nearly enough processes for creating negative feedback to dampen ideas which shouldn't or wouldn't have gained footholds in a mass society.

   We need more friction in some portions of the social media space to prevent the dissemination of un-useful, negative, and destructive ideas swamping out the positive ones. The accelerative force of algorithmic feeds for the most extreme ideas in particular is one of the most caustic ideas of the last quarter of a century.

 11. Feb 2022
  1. Also, we shouldn’t underestimate the advantages of writing. In oralpresentations, we easily get away with unfounded claims. We candistract from argumentative gaps with confident gestures or drop acasual “you know what I mean” irrespective of whether we knowwhat we meant. In writing, these manoeuvres are a little too obvious.It is easy to check a statement like: “But that is what I said!” Themost important advantage of writing is that it helps us to confrontourselves when we do not understand something as well as wewould like to believe.

   In modern literate contexts, it is easier to establish doubletalk in oral contexts than it is in written contexts as the written is more easily reviewed for clarity and concreteness. Verbal ticks like "you know what I mean", "it's easy to see/show", and other versions of similar hand-waving arguments that indicate gaps in thinking and arguments are far easier to identify in writing than they are in speech where social pressure may cause the audience to agree without actually following the thread of the argument. Writing certainly allows for timeshiting, but it explicitly also expands time frames for grasping and understanding a full argument in a way not commonly seen in oral settings.

   Note that this may not be the case in primarily oral cultures which may take specific steps to mitigate these patterns.

   Link this to the anthropology example from Scott M. Lacy of the (Malian?) tribe that made group decisions by repeating a statement from the lowest to the highest and back again to ensure understanding and agreement.


   This difference in communication between oral and literate is one which leaders can take advantage of in leading their followers astray. An example is Donald Trump who actively eschewed written communication or even reading in general in favor of oral and highly emotional speech. This generally freed him from the need to make coherent and useful arguments.

 12. Dec 2021
  1. It would be just as easy (actually, rather easier) to identify things thatcan be interpreted as the first stirrings of rationalism, legality,deliberative democracy and so forth all over the world, and only thentell the story of how they coalesced into the current global system.24

   Nationalistic, racial, and cultural blinders have led us to posit broadly accepted (positive) ideas like democracy as having developed and grown out of Western ideas rather than attributing them to historical cultures and societies all over the world.

  2. The framers of the US Constitution, for example, were quiteexplicitly anti-democratic and made clear in their own publicstatements that they designed the Federal Government in largepart to head off the risk of ‘democracy’ breaking out in one ofthe former colonies (they were particularly worried aboutPennsylvania). Meanwhile, actual direct democratic decision-making had been practised regularly in various parts of Africaor Amazonia, or for that matter in Russian or French peasantassemblies, for thousands of years; see Graeber 2007b.

   To most Americans today, this in an incredibly radical statement. Worth pulling up the reference and seeing the evidence on this.

   Given the reference, this is more attributable to David Graeber.

 13. Nov 2021
  1. Striketober

   I am just realizing that I was not listening to The New York Times about the strikes spreading across the United States of America. Of course, the editors would not want to be causing this mass panic or a labour movement.

   I was learning about this from Democracy Now!

  1. But the real, and nonpartisan, lesson is this: No one—of any age, in any profession—is safe. In the age of Zoom, cellphone cameras, miniature recorders, and other forms of cheap surveillance technology, anyone’s comments can be taken out of context; anyone’s story can become a rallying cry for Twitter mobs on the left or the right. Anyone can then fall victim to a bureaucracy terrified by the sudden eruption of anger. And once one set of people loses the right to due process, so does everybody else. Not just professors but students; not just editors of elite publications but random members of the public.
 14. Oct 2021
  1. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/10/facebook-papers-democracy-election-zuckerberg/620478/

   Adrienne LaFrance outlines the reasons we need to either abandon Facebook or cause some more extreme regulation of it and how it operates.

   While she outlines the ills, she doesn't make a specific plea about the solution of the problem. There's definitely a raging fire in the theater, but no one seems to know what to do about it. We're just sitting here watching the structure burn down around us. We need clearer plans for what must be done to solve this problem.

 15. Sep 2021
  1. “From the culture’s point of view, Adler was a dead white male who had the bad luck to still be alive.”

   This is a painful burn by the writer Alex Beam.

   Perhaps worth modifying for Donald J. Trump?

   From the perspective of the American experiment and the evolution of democracy, Donald J. Trump was a dead white male who had the bad luck to still be alive."

 16. Aug 2021
  1. Fukuyama's work, which draws on both competition analysis and an assessment of threats to democracy, joins a growing body of proposals that also includes Mike Masnick's "protocols not platforms," Cory Doctorow's "adversarial interoperability," my own "Magic APIs," and Twitter CEO Jack Dorsey's "algorithmic choice."

   Nice overview of work in the space for fixing monopoly in social media space the at the moment. I hadn't heard about Fukuyama or Daphne Keller's versions before.

   I'm not sure I think Dorsey's is actually a thing. I suspect it is actually vaporware from the word go.

   IndieWeb has been working slowly at the problem as well.

 17. Jul 2021
  1. Ebooks don’t have those limitations, both because of how readily new editions can be created and how simple it is to push “updates” to existing editions after the fact. Consider the experience of Philip Howard, who sat down to read a printed edition of War and Peace in 2010. Halfway through reading the brick-size tome, he purchased a 99-cent electronic edition for his Nook e-reader:As I was reading, I came across this sentence: “It was as if a light had been Nookd in a carved and painted lantern …” Thinking this was simply a glitch in the software, I ignored the intrusive word and continued reading. Some pages later I encountered the rogue word again. With my third encounter I decided to retrieve my hard cover book and find the original (well, the translated) text. For the sentence above I discovered this genuine translation: “It was as if a light had been kindled in a carved and painted lantern …”A search of this Nook version of the book confirmed it: Every instance of the word kindle had been replaced by nook, in perhaps an attempt to alter a previously made Kindle version of the book for Nook use. Here are some screenshots I took at the time:It is only a matter of time before the retroactive malleability of these forms of publishing becomes a new area of pressure and regulation for content censorship. If a book contains a passage that someone believes to be defamatory, the aggrieved person can sue over it—and receive monetary damages if they’re right. Rarely is the book’s existence itself called into question, if only because of the difficulty of putting the cat back into the bag after publishing.

   This story of find and replace has chilling future potential. What if a dictatorial government doesn't like your content. It can be all to easy to remove the digital versions and replace them whole hog for "approved" ones.

   Where does democracy live in such a world? Consider similar instances when the Trump administration forced the disappearance of government websites and data.

 18. Jun 2021
  1. One thing that should be learned from the bitter lesson is the great power of general purpose methods, of methods that continue to scale with increased computation even as the available computation becomes very great. The two methods that seem to scale arbitrarily in this way are search and learning

   This is a big lesson. As a field, we still have not thoroughly learned it, as we are continuing to make the same kind of mistakes. To see this, and to effectively resist it, we have to understand the appeal of these mistakes. We have to learn the bitter lesson that building in how we think we think does not work in the long run. The bitter lesson is based on the historical observations that 1) AI researchers have often tried to build knowledge into their agents, 2) this always helps in the short term, and is personally satisfying to the researcher, but 3) in the long run it plateaus and even inhibits further progress, and 4) breakthrough progress eventually arrives by an opposing approach based on scaling computation by search and learning. The eventual success is tinged with bitterness, and often incompletely digested, because it is success over a favored, human-centric approach.

 19. May 2021
 20. Mar 2021
  1. There's a reasonably good overview of some ideas about fixing the harms social media is doing to democracy here and it's well framed by history.

   Much of it appears to be a synopsis from the perspective of one who's only managed to attend Pariser and Stround's recent Civic Signals/New_Public Festival.

   There could have been some touches of other research in the social space including those in the Activity Streams and IndieWeb spaces to provide some alternate viewpoints.

  2. Tang has sponsored the use of software called Polis, invented in Seattle. This is a platform that lets people make tweet-like, 140-character statements, and lets others vote on them. There is no “reply” function, and thus no trolling or personal attacks. As statements are made, the system identifies those that generate the most agreement among different groups. Instead of favoring outrageous or shocking views, the Polis algorithm highlights consensus. Polis is often used to produce recommendations for government action.

   An example of social media for proactive government action.

  3. The United States has no real answer to these challenges, and no wonder: We don’t have an internet based on our democratic values of openness, accountability, and respect for human rights. An online system controlled by a tiny number of secretive companies in Silicon Valley is not democratic but rather oligopolistic, even oligarchic.

   Again, a piece that nudges me to thing that a local-based IndieWeb provider/solution would be a good one. Either co-op based, journalism-based, or library-based.

  1. In this respect, we join Fitzpatrick (2011) in exploring “the extent to which the means of media production and distribution are undergoing a process of radical democratization in the Web 2.0 era, and a desire to test the limits of that democratization”

   Something about this is reminiscent of WordPress' mission to democratize publishing. We can also compare it to Facebook whose (stated) mission is to connect people, while it's actual mission is to make money by seemingly radicalizing people to the extremes of our political spectrum.

   This highlights the fact that while many may look at content moderation on platforms like Facebook as removing their voices or deplatforming them in the case of people like Donald J. Trump or Alex Jones as an anti-democratic move. In fact it is not. Because of Facebooks active move to accelerate extreme ideas by pushing them algorithmically, they are actively be un-democratic. Democratic behavior on Facebook would look like one voice, one account and reach only commensurate with that person's standing in real life. Instead, the algorithmic timeline gives far outsized influence and reach to some of the most extreme voices on the platform. This is patently un-democratic.

 21. Feb 2021
  1. Elections are only democratic if they are truly free and fair. This requires the freedom to advocate, associate, contest, and campaign.

   what makes a true democracy

  2. in which citizens trust one another and interact as political equals. In sustainable democracies, institutions of good governance--such as impartial judicial systems and vigorous audit agencies--induce, enforce, and reward civic behavior

   path to genuine democracy

  3. they must listen to their citizens' voices, engage their participation, tolerate their protests, protect theirfreedoms, and respond to their needs

   path from predation to democracy

  4. it must have more than regular, multiparty elections under a civilian constitutional order

   what is a genuine democracy

  5. lections are only democratic if they are truly free and fair.

   What does genuine democracy look like

  1. For example, the United Nations Gender Inequality Index combines several measures related to women’s progress toward equality. One of the measures used in the GII is “representation of women in parliament”. Two countries in the world have laws mandating gender representation in their parliaments: China and Pakistan. As a result these two countries perform far better in the index than countries that are similar in all other ways. Is this fair? It doesn’t really matter, because it is confusing to anyone who doesn’t know about this factor. The GII and similar indices should always be used with careful analysis to ensure their underlying variables don’t swing the index in unexpected ways.

   Given how the US Senate is composed and elected, why don't we mandate one male and one female from each state to better balance our representation.

   How might we fairly do this to ensure better ethnic and socio-economic representation as well?

 22. Jan 2021
  1. consent of the governed

   What is the word that describes "the principle that just government required the consent of the governed..?"

   • Democracy is only mentioned 12 times in this document 9 of which are in a list of student prompts written to question the legitimacy of democracy as an American principle.
   • There are 46 mentions of Republic.
   • Only 2 mentions of Federalism (so much for the old Republican party)
  1. But brand safety requires us to do two things: 1.) keep our ads away from hate speech and 2.) fund our news ecosystem. When you know your vendors are failing at both, can you afford to look away?
 23. Dec 2020
  1. There is a cult of ignorance in the United States, and there always has been. The strain of anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that “my ignorance is just as good as your knowledge.”

   Not just in the US but increasingly seen around the world as part of the anti-intellectualism associated with the Wokeness.

 24. Nov 2020
  1. Facebook Inc. FB 0.73% is demanding that a New York University research project cease collecting data about its political-ad-targeting practices, setting up a fight with academics seeking to study the platform without the company’s permission. The dispute involves the NYU Ad Observatory, a project launched last month by the university’s engineering school that has recruited more than 6,500 volunteers to use a specially designed browser extension to collect data about the political ads Facebook shows them.

   I haven't seen a reference to it in any of the stories I've seen about Facebook over the past decade, but at it's root, Facebook is creating a Potemkin village for each individual user of their service.

   Not being able to compare my Potemkin Village to the possibly completely different version you see makes it incredibly hard for all of us to live in the same world.

   It's been said that on the internet, no one knows you're a dog, but this is even worse: you probably have slipped so far, you're not able to be sure what world you're actually living in.

  1. Between 1950 and 1973 GDP doubled or more. This prosperity was broadly shared, with consistent growth in living standards for rich and poor alike and the emergence of a broad middle class.
 25. Oct 2020
  1. However the political crisis within the state apparatus develops over the next month, American democracy is at death’s door. The serendipitous accident of the White House pandemic cannot restore health to a social and political system that is rotten to the core.
  1. Abandoning democracy and social solidarity, the Californian Ideology dreams of a digital nirvana inhabited solely by liberal psychopaths.

   And nearly twenty years later, isn't that roughly what we've got? (aside from the digital nirvana, which didn't work out so well.)

  1. The Twenty-Six Words that Created the Internet is Jeff Kosseff’s definitive history and analysis of the current fight over Section 230, the fight over who will be held responsible to forbid speech. In it, Kosseff explains how debate over intermediary liability, as this issue is called, stretches back to a 1950s court fight, Smith v. California, about whether an L.A. bookseller should have been responsible for knowing the content of every volume on his shelves.

   For me this is the probably the key idea. Facebook doesn't need to be responsible for everything that their users post, but when they cross the line into actively algorithmically promoting and pushing that content into their users' feeds for active consumption, then they do have a responsibility for that content.

   By analogy image the trusted local bookstore mentioned. If there are millions of books there and the user has choice when they walk in to make their selection in some logical manner. But if the bookseller has the secret ability to consistently walk up to children and put porn into their hands or actively herding them into the adult sections to force that exposure on them (and they have the ability to do it without anyone else realizing it), then that is the problem. Society at large would further think that this is even more reprehensible if they realized that local governments or political parties had the ability to pay the bookseller to do this activity.

   In case the reader isn't following the analogy, this is exactly what some social platforms like Facebook are allowing our politicans to do. They're taking payment from politicans to actively lie, tell untruths, and create fear in a highly targeted manner without the rest of society to see or hear those messages. Some of these sorts of messages are of the type that if they were picked up on an open microphone and broadcast outside of the private group they were intended for would have been a career ending event.

   Without this, then we're actively stifling conversation in the public sphere and actively empowering the fringes. This sort of active targeted fringecasting is preventing social cohesion, consensus, and comprimise and instead pulling us apart.

   Perhaps the answer for Facebook is to allow them to take the political ad money for these niche ads and then not just cast to the small niche audience, but to force them to broadcast them to everyone on the platform instead? Then we could all see who our politicians really are?

  1. We need citizens to be equipped to navigate the world around us. Because good journalism is great for democracy but a citizenry equipped to meet the challenges of democracy is necessary for democracy.
  2. On the right — that’s what democracy looks like. At City Bureau we believe the future of journalism looks more like this. It’s made of networks, it’s collaborative, it practices radical transparency and it equips people to be makers.

   This chart is very reminiscent of a similar chart I saw just this morning that was looking at the differences between unicorns and zebras within an economic framing.

  1. If everyone would subscribe to such a system and create good metadata for the purposes of describing their goods, services and information, it would be a trivial matter to search the Internet for highly qualified, context-sensitive results: a fan could find all the downloadable music in a given genre, a manufacturer could efficiently discover suppliers, travelers could easily choose a hotel room for an upcoming trip. A world of exhaustive, reliable metadata would be a utopia. It's also a pipe-dream, founded on self-delusion, nerd hubris and hysterically inflated market opportunities.

   Apparently this also now applies to politics and democracy too.

  1. What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of postwar history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.

   What if, in fact, we've only just found a local maximum? What if in the changing landscape there are other places we could potentially get to competitively that supply greater maxima? And possibly worse, what if we need to lose value to get from here to unlock even more value there?

 26. Sep 2020
  1. while a Minister’s view is always slanted on matters that affect his own interests, so that instead of promoting deserving persons he will fill the places with his own creatures, and will try to strengthen his own position by the number of persons whom he makes dependent on his fortunes;

   Here, we see a distrust of Democratic systems, commoners, and burgher-capitalism.

   The thread of logic is that people from lower classes - coming from positions of less power and wealth - are more susceptible to corruption as they attempt to shore up their own interests by surrounding themselves with flunkies and sycophants.

   The nobility, on the other hand, need no such false assurances.

 27. Aug 2020
  1. It's wishful thinking to believe that a group of people competing to advance their agendas will be universally pleased with any hierarchy of knowledge. The best that we can hope for is a detente in which everyone is equally miserable.

   The fate of true democracies.

 28. Jul 2020
 29. Jun 2020
 30. May 2020
 31. Apr 2020
  1. The tyranny of the majority (or tyranny of the masses) is an inherent weakness to majority rule in which the majority of an electorate pursues exclusively its own interests at the expense of those in the minority. This results in oppression of minority groups comparable to that of a tyrant or despot
  1. Direct democracy was not what the framers of the United States Constitution envisioned for the nation. They saw a danger in tyranny of the majority. As a result, they advocated a representative democracy in the form of a constitutional republic over a direct democracy. For example, James Madison, in Federalist No. 10, advocates a constitutional republic over direct democracy precisely to protect the individual from the will of the majority
  2. In the New England region of the United States, towns in states such as Vermont decide local affairs through the direct democratic process of the town meeting.[22] This is the oldest form of direct democracy in the United States, and predates the founding of the country by at least a century.
 32. Feb 2020
  1. an O’Byrne,assistant professor of education at the College of Charleston, wrote, “Power and money ultimately influence decisions made by democratic bodies. With growing unrest,citizens can use social media and current/new digital tools to make themselves heard. Ultimately this will be pushed back again by existing powerholders and nothing may ultimately change. The existing powerholders will continue to exert their influence, and citizens will be left to continue to voice their opinions by shouting into the cyberverse.”

  Tags

  Annotators

  1. socialists do not support capitalism, meaning they want workers to control the means of production

   Workers controlling the means of production sounds like co-operative industries. This paradigm is not antithetical to 'capitalism' in the sense that there is still private ownership of the means of production. I disagree with the statement that democratic socialists do not support capitalism.

   A good debate on this topic here - https://politics.stackexchange.com/questions/323/are-worker-cooperatives-socialist-capitalist-or-their-own-category

 33. Jan 2020
  1. power of the people is not only limited to the right of vote, but it extends further and provides us the right to participate in a democratic system by observing, suggesting and discussing, contemplating, questioning, negotiating and dissenting its system or function in various circumstances
 34. darinbarneyresearch.mcgill.ca darinbarneyresearch.mcgill.ca